Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2022

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 1,14 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 9,06 %. De positiva tongångarna under rapportperioden förstärktes i november drivet av svagare inflation i USA och med det förhoppningar om ett lugnare tempo från världens centralbanker. Riskviljan spillde över på såväl aktiemarknaden som kreditmarknaden där kreditpåslag minskade från sin topp i september.

November visade även tydliga tecken och förhoppningar om att den nordiska kreditmarknaden börjar tina upp. Kreditpåslag minskade och emissionsmarknaden vaknade till liv. Den svenska marknaden präglas, och kommer så göra in i 2023, av utmaningarna med högre finansieringskostnader inom fastighetssektorn som också påverkar andra emittenter och sektorer.

Riksbanken höjde, som förväntat, styrräntan med 75 punkter till 2,50 procent och meddelade att obligationsköpen avslutas vid årsskiftet. Beskedet tolkades, även om det var väntat, som mjukt och reaktioner på räntor och valuta var minimala. Räntebanan indikerar en topp på ca 3 procent där Riksbanken prognostiserar att den stannar till andra halvåret 2025.

Sammantaget är förhoppningarna nu stora om mjukare tongångar från centralbanker vilket kan innebära högre volatilitet om vi skulle se bakslag i inflationsdata eller mer hökaktiga centralbanker än förväntat. Även med detta beaktat erbjuder den nordiska kreditmarknaden i nuläget goda investeringsmöjligheter med historiskt höga riskpremier i såväl primär- som sekundärmarknaden.

Fastighetsbolag utvecklades generellt stark under månaden efter att flera svenska bolag presenterat kreditpositiva nyheter såsom fastighetsförsäljningar, pausade utdelningar och kapitalinjektioner. Störst positiva bidrag till portföljen kom från fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Balder och Castellum. De två förstnämnda genomförde under månaden återköp av obligationer i marknaden medan Castellum presenterade en ny finansiell policy och aviserade pausade utdelningar för nästa år. Återköpen görs dels för att dra fördel av de för tillfället nedtryckta obligationskurserna och för att minska mängden utestående obligationer med förfall under de kommande två åren. SBB annonserade även en större transaktion där bolaget säljer hälften av sin nordiska portfölj med skolfastigheter.

God utveckling sågs även för efterställda bankobligationer med positiva bidrag från Nordea och Danske Bank. Nordiska banker är välkapitaliserade och uppvisar god lönsamhet med låga kreditförluster. Under tredje kvartalet sågs tydligt att bankerna gynnas av det stigande ränteläget, denna trend väntas bestå under kommande kvartal och understödja resultatutvecklingen.

På den negativa sidan återfanns främst obligationer från försäkringsbolaget SiriusPoint. Bolagets kvartalsrapport påvisade förluster i det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet. Jämfört med föregående år märks dock en påtaglig lönsamhetsförbättring och bolaget annonserade ytterligare åtgärder för att stärka lönsamheten och minska svängningarna i resultatet.

Under månaden adderades gruvbolaget Boliden till portföljen samtidigt som obligationer från Seapeak LLC avyttrades.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK1.14%-9.06%-4.17%9.01%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.