Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond oktober 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Klass R) steg under oktober med 0,05 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,54 %. Under ökad geopolitisk oro och ett tufft klimat för riskfyllda tillgångar med fallande börser och stigande kreditspreadar fortsatte den amerikanska 10-åringen stiga och befinner sig i skrivande stund strax under 5 %. Utvecklingen av den amerikanska långräntan fortsätter därmed att gäcka marknaden och prägla global riskaptit. Oro för stora budgetunderskott och därmed stora upplåningsbehov har drivit upp långa marknadsräntor trots fallande inflation och en mindre hökaktig amerikansk centralbank.

De långa marknadsräntorna är fortfarande lägre än de korta vilket historiskt har varit en av de bättre indikatorerna för stundande recession men den amerikanska ekonomin går fortsatt starkt med en årlig BNP tillväxt på 4,9 % för senaste kvartalet. Den utdragna diskussionen huruvida den amerikanska ekonomin landar i en lågkonjunktur eller om det blir en mer balanserad nedgång i ekonomisk aktivitet kommer med andra ord vara ett tema även för nästa år.

Ur ett nordiskt perspektiv är det fortsatt fokus på fastighetssektorn i Sverige. Utmaningarna i många fastighetsbolag tilltar när marknaden prisar in högre räntor för en längre period. Samtidigt börjar agnarna skilja sig från vetet och bilden av vad som händer i sektorn är mer tudelad. Bolag som har starka ägare som stoppar in mer kapital eller bolag som agerar mer snabbfotat genom att banta ner skuld genom fastighetsförsäljningar skiljer nu ut sig. Vår exponering mot sektorn som helhet är fortsatt låg relativt marknaden och fokus ligger på de större fastighetsbolagen och där det redan har skett en stor prisjustering på obligationskurserna.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns de båda kredithanteringsbolagen B2 Impact och Intrum. B2 stöddes av en uppgradering från Moody’s samtidigt som S&P ändrade sina utsikter till positiva. Intrum presenterade en kvartalsrapport där rörelseresultatet mötte marknadens förväntningar men marginalerna var något svaga. Skuldsättningsgraden rapporterades något lägre och vunna kontrakt inom serviceaffären bör möjliggöra ytterligare sänkning av skuldsättningen under kommande kvartal. Förvärvskonglomeratet Vestum gav också ett positivt bidrag efter att bolaget emitterat nya obligationer och genomfört ett återköp av obligationer med förfall 2024. Säkerställda bostadsobligationer utvecklades också väl till följd av fallande marknadsräntor i segmentet tre till fem år.

Obligationer från fastighetsbolag utvecklades generellt svagt med undantag för efterställda obligationer från SBB som fortsatte sin positiva trend från förra månaden. Heimstaden AB meddelade att avtal tecknats om försäljning av en fastighetsportfölj på Island som medför en välbehövlig likviditetsförstärkning. Med transaktionen får Heimstaden rådrum och möjlighet att hantera kommande obligationsförfall under 2024. Även obligationer från Castellum och Balder backade trots rapporter som levde upp till förväntningarna.

Under månaden adderas obligationer från det finska fastighetsservicebolaget PHM Group och livförsäkringsbolaget Storebrand till portföljen. Försäljningar skedde av obligatioenr från First Camp, Stillfront och Protector Forsikring.

 

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.