Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond september 2022

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under september med 1,88 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 8,34 %. Räntehöjningar, höga inflationstal och fallande riskaptit präglade marknadsutvecklingen under september med stigande statsobligationsräntor och fallande kurser för aktier och företagsobligationer som följd. Såväl Federal Reserve som ECB höjde sina respektive styrräntor med 0,75 %, vilket var i linje med förväntan. Beskedet från Fed var dock stramare än väntat då prognosen för framtida räntor justerades upp. Den svenska Riksbanken å sin sida överraskade med en historiskt stor höjning av reporäntan med 1 %. Även här justerades räntebanan upp, marknadens förväntningar ligger dock långt över Riksbankens prognoser.

Volatiliteten i marknaden var stundvis hög, inte minst i brittiska tillgångar. Efter att regeringen la fram en ändringsbudget med stora ofinansierade skattesänkningar och ett omfattande stödpaket till hushållen sågs pundet tappa kraftigt i värde samtidigt som statsobligationsräntorna skenade. Bank of England tvingades till en räddningsaktion med stödköp av statsobligationer för att stävja situationen.

Riskaptiten pressades av stigande geopolitiska spänningar med bland annat en partiell mobilisering i Ryssland, hårdnande retorik med kärnvapenhot och annektering av ukrainskt territorium samt sabotage mot gasledningarna Nord Stream. Vidare påverkades sentimentet negativt av fallande indikatorer, till exempel inköpschefsindex, som alltmer samstämmigt visar på avtagande ekonomisk aktivitet. I Sverige släppte Konjunkturinstitutet sin Barometerindikator där samtliga delkomponenter sjönk och indikerar en kraftig konjunkturavmattning, bland annat uppmättes hushållens syn på den egna ekonomin till de lägsta nivåerna sedan 90-tals krisen.

Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var negativ, till följd av både stigande räntor och ökande kreditspreadar, det stora flertalet av fondens obligationspositioner föll i värde. Mindre positiva bidrag erhölls dock från defensiva bolag såsom försäkringsbolagen Gjensidige och Protector.

Fastighetsbolag utvecklades svagt under månaden, återigen pressade av stigande räntor och tilltagande oro kring refinansieringsrisken i sektorn. Obligationer från Castellum utvecklades särskilt svagt under månaden, efter att tidigare stått emot turbulensen relativt väl. Obligationer från SBB fick stöd av att bolaget meddelat att de tecknat en avsiktsförklaring för att avyttra en större fastighetsportfölj. Beskedet är i linje med den strategi som kommunicerats tidigare under året, likviden från försäljningen avses användas för att köpa tillbaka obligationer och därigenom minska bolagets skuldsättning.

Obligationer från Intrum utvecklades svagt efter att bolaget annonserat en större nedskrivning av portföljvärden i ett italienskt samriskbolag. Nedskrivningen kommer att slå hårt mot Intrums redovisade resultat för det tredje kvartalet, påverkan på bolagets kassaflöden är dock begränsade i närtid vilket gör att effekten på kreditvärdigheten blir relativt lindrig.

YA Holding, verksamt inom vuxenutbildningar, bidrog negativt för andra månaden i rad. Bolaget meddelade under månaden att det nått en överenskommelse med obligationsinvesterarna som bland annat ger anstånd med vissa finansiella förpliktelser och r att kommande räntebetalningar skjuts på framtiden.

Under månaden deltog fonden i en nyemission från det norska kredithanteringsbolaget B2 Holding. Därtill utökades innehavet i Link Moblity samtidigt som positionerna i Millicom och Tryg minskades något. Förändringarna bidrog till att öka fondens förväntade avkastning.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK-1.90%-10.08%-5.06%7.77%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.