Frågan är när man ska satsa på förnybart – svaret är nu

Det är inte en fråga om man ska investera i förnybar energi – utan när. Och svaret på den frågan är att man ska investera nu.

Någon gång kommer räntorna att sluta gå upp och då tror jag att investerare kommer uppskatta det fundamentala värdeskapandet. Förnybara energiaktier är en av årets sämsta sektorer, detta trots ett kraftigt rally i januari. De senaste månaderna har varit särskilt dåliga. Medan den amerikanska 10-åringen steg från 3,8% i mitten av juli till över 4,6% i slutet av september, har de breda förnybara energiindexen fallit med cirka 21%.

En betydande orsak till denna nedgång är de stigande räntorna. När räntorna går upp, faller nuvärdet av framtida kassaflöden, vilket innebär att värderingsmultiplarna för företag behöver revideras nedåt. Detta fenomen är inte särskilt svårt att förstå. Intressant nog har förnybara energiaktier underpresterat i jämförelse med andra tillväxtsektorer, trots liknande marknadsförhållanden.

En orsak till detta kan vara att bubblan i förnybara energiaktier, som ägde rum mellan 2020 och 2021, håller fortfarande på att punkteras vilket förmodligen lett till att många investerare gett upp. Medan marknaden för tre år sedan satte stort värde på framtida tillväxt råder i dagsläget total misstro till detta. Vissa företag värderas till mindre än 50% av kontrakterade kassaflöden, vilket antyder ett kraftigt negativt värde av framtida tillväxt. Det är naturligt att aktierna handlas på det här sättet när en bubbla helt töms på luft; marknaden går från extrem girighet till extrem rädsla.

Utöver den generella påverkan av stigande räntor har sektorn drabbats av en serie negativa nyheter, bland annat att ett antal ledande bolag har fått skriva ned tillgångar på grund av de stigande räntorna. I de flesta fall har det berott på att finansiering eller inköpskostnader inte låsts in i rätt tid och därmed lett till att projekt blivit olönsamma när inflationen tog vid och räntorna steg. Detta har drabbat marknadsledande bolag inom flera subsektorer, exempelvis danska Ørsted och amerikanska Nextera Energy. Medan kapitalkostnaden har ökat finns det mildrande faktorer som jag tror att marknaden undervärderar. Kostnaderna för förnybara utvecklare har definitivt gått upp men det har försäljningspriset på el också. Exempelvis har det genomsnittliga försäljningspriset (PPA) för el från landbaserad vind i USA ökat med cirka 85% sedan 2021.

Dessutom erbjuder reglerna för den nya Inflation Reduction Act (IRA) en kompensation som väl täcker de ökade finansieringskostnaderna för förnybara energiprojekt. Dels ger IRA som bas 27,5 USD per producerad Mwh, och utöver detta finns så kallade “adders”, som gemensamt kan generera ytterligare 5,5 USD/MWh om vissa kriterier uppfylls. Enligt Morgan Stanley’s beräkningar innebär 1 procentenhets högre finansieringskostnader att byggkostnaden av ett förnybart kraftverk ökar med cirka 2 USD/MWh. Det betyder att endast de 5,5 USD/Mwh som kommer från “adders” kan täcka en förhöjd finansieringskostnad på 2.75%, med andra ord ungefär samma ökning som den amerikanska 10-åringen visat sedan innan pandemin till idag.

Naturligtvis är det lite mer komplicerat än så och alla projekt är olika men det ger en ungefärlig bild. Effekterna av dessa subsidier kommer att börja synas nästa år.

Trots att de fundamentala värderingarna i många fall borde gå upp baserat på resonemanget ovan så har sektorn sålt av kraftigt och majoriteten av bolagen handlas nu på 52-veckors lägsta nivåer med 52-veckors högsta blankningsnivåer. Någon gång kommer räntorna att sluta gå upp och då tror jag att investerare kommer uppskatta det fundamentala värdeskapandet. Det är inte en fråga om, utan när, man ska investera. Jag tror att en bra tid kan vara, som baron Rothschild sa, ”when there is blood on the streets”.

Krönikan publicerades först i Omni Ekonomi.

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

  Fler nyheter

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.