Hexatronic - Ett innehav i Coeli Global Small Cap Select

Dags för del tre i vår serie om spännande bolag som ingår i vår nystartade globala småbolagsfond, Coeli Global Small Cap Select. Vi har nu kommit fram till det svenska bolaget Hexatronic. I Small Cap Select har vi möjlighet att allokera upp till 30% av fonden i mindre svenska bolag. Efter att ha arbetat i finansbranschen i över 20 år vet jag att det finns många spännande bolag med duktiga entreprenörer i Sverige som vi väldigt gärna vill äga.

På Hexatronics rapportdag i augusti träffade vi CFO Pernilla Lindén och CEO Henrik Larsson Lyon.

Hexatronics verksamhet

Hexatronic är ett svensknoterat bolag med fler än 1300 anställda som har sitt säte i Göteborg. Bolaget tillverkar och säljer olika typer av kabel (fiberkabel, sjökabel, luftkabel etc.), utrustning för bredbandsinstallationer (skåp, rack etc.) och annan utrustning som exempelvis trådlösa 5G-nätverk. Bolaget har verksamhet i bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA, Australien och Nya Zeeland. Hexatronic äger i princip hela produktionskedjan för de viktiga fiberkablarna och det enda som bolaget inte tillverkar i kabeln är själva fibern. Det finns bland annat två bolag som tillverkar fiber, Corning i USA och Prysmian i Italien.

Investeringscaset med Hexatronic

Det vi gillar med Hexatronic är att bolaget växer med utbyggnaden av bredbandsfiber på ett antal nyckelmarknader. Den starka tillväxten kommer från utbyggnaden av fiberbaserat bredband i USA, Storbritannien och Tyskland. I dessa länder har man mycket lägre bredbandspenetration av fiber i jämförelse med Sverige där penetrationsgraden idag är 65-70%. Fiber Broadband Associations studie från 2020 visade bland annat att ca 20 % av alla hushåll i USA har tillgång till en fiberuppkoppling. När det gäller Tyskland är omkring 5–6% av hushållen användare av tjänster som levereras över en fiberanslutning. Källa: Hexatronics årsredovisning från 2021.

Penetrationsgraden i dessa länder är alltså långt efter den svenska. Vi frågade vd Henrik på mötet efter Q2-rapporten hur länge han tror att utbyggnaden kommer att fortgå. Svaret blev att han tror att dessa marknader kan växa i tio år. Hexatronic använder en annan teknisk lösning än sina konkurrenter i USA vilket gör att de är 30% billigare. En billigare lösning för kunden bidrar positivt till försäljningen.

Höjdpunkter från Q2-rapporten

Omsättningen växte hela 112% tack vare bra fart i USA, Storbritannien och Tyskland. Detta är stora marknader där det finns en otrolig potential att göra affärer på grund av den låga penetrationsgraden. Hexatronic hade också rekordstarka marginaler som en följd av att deras kabelfabriker går för högtryck. EBITA-marginalen kom in på hela 16%. Bolaget har som mål att marginalen ska vara minst 12%.

För att möta den starka efterfrågan i USA bygger nu bolaget en fabrik i South Carolina som ska startas upp under fjärde kvartalet i år. Det som de amerikanska kunderna gillar med Hexatronics produkter är att de är cirka 30% billigare än konkurrenternas och att Hexatronic tar ansvar för hela leveransen. När kunderna köper en fiberlösning från Hexatronic vet de att systemet kommer fungera. Eftersom bolaget har sin produktion av fiberkabel i USA kommer man dra nytta av den nya infrastrukturlagstiftningen som premierar bolag där tillverkning sker i USA. Hexatronics fiberkabel från South Carolina kommer att vara ”American Made”. Vi bedömer att cirka 65 miljarder US-dollar kommer att gå till utbyggnaden av bredband. En pott som fiberbolagen kommer att slåss om. Källa: Fiercetelecom.com.

Hexatronics bidrag till en bättre värld

Bolaget arbetar med att försöka uppnå en hållbar leverantörskedja med så liten påverkan på miljön som möjligt. Man strävar också efter att öka jämställdheten i moder- och dotterbolagens ledningsgrupper samt styrelser. På frågan vad deras största bidrag är till en mer hållbar värld så blev svaret deras bredbandsprodukter. Om fler människor får bredband och bättre uppkoppling kan de öka sin digitala närvaro och på så vis minska resandet.

Hexatronic guidar för en omsättningstillväxt på 20%

Hexatronic har som mål att växa omsättningen med 20% varje år över en konjunkturcykel. Målet för lönsamheten är att bolaget ska försöka växa med en EBITA-marginal om minst 12% (EBITA= Earnings Before Interest Taxes and Amortization). Med hänsyn tagen till den kommande kapacitetsökningen och att man senast nådde upp till en marginal på 16,4% tror vi att bolaget kommer lyfta målet för EBITA-marginalen till över 12%. För att klara tillväxtmålet på 20% kommer bolaget växa organiskt och genom förvärv. Deras förvärvsstrategi är att köpa bolag i sin nisch och där bolagsledningen blir kvar efter uppköpet. Med ledningen kvar förbättrar bolaget oddsen för att den fina tillväxten kommer fortsätta.

Den låga penetrationsgraden på Hexatronics nyckelmarknader och den höga tillväxttakten i bredbandsabonnemang gör att investeringen i bolaget känns väldigt spännande. Hexatronics vinst kommer att växa mer än 20% varje år vilket gör att värderingen på 27x vinsten för 2023 känns rimlig.

Mellan 2020 och 2021 växte bredbandsabonnemangen med 50,5% i Storbritannien, 40,3% i USA och 28,1% i Tyskland. Detta indikerar en fortsatt stark utbyggnad av fiber på marknaderna. Källa: OECD, Broadband Portal, http://www.oecd.org/digital/broadband/broadband-statistics/

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.