John Deere – Vår nya special situations aktie som vi ser stor tillväxt potential i

En ny special situations-aktie i fonden är John Deere, en aktie som vi framgångsrikt har ägt tidigare och som vi nu är investerade i.

John Deeres aktiekurs 2015-2020 (pilarna indikerar vilka tidsperioder vi har ägt aktien som en special situation)


Källa: Bloomberg

John Deere är den ledande traktortillverkaren i USA och är ”traktorernas Rolls Royce”. Företaget tillverkar maskiner inom både jordbruk, bygg- och skogsindustrin, men huvuddelen är mot jordbruk där företaget har en marknadsandel på 20-30 procent i många europeiska länder och upp emot 60 procent i USA. Deere är ett stort globalt företag med över 70,000 anställda och totalt 70 fabriker varav 23 fabriker i USA och Kanada.


Källa: John Deere, Coeli analys


Källa: John Deere, Coeli analys

John Deeres jordbruksmaskinsförsäljning är framförallt inriktad mot de tyngre maskinerna (200 hästkrafter och mer) och inom det här segmentet kan vi se att den marknaden hade sin höjdpunkt runt år 2012/2013, det vill säga för runt 8 år sedan. Vi är idag på mycket låga nivåer rent historiskt och en prisuppgång på produkter likt sojabönor och vete hade kunnat ge en ordentlig studs uppåt i försäljningen.


Källa: John Deere, Coeli analys

Anledningen till att vi har investerat i aktien är faktiskt inte den här potentiella vändningen i försäljningsvolymer (som vi såklart hoppas skall hända), utan vår investeringstes är baserad på två faktorer:

  1. Vinsten kommer troligen öka - Företaget har en målsättning att nå en EBIT-marginal på 15 procent om några år. Det här är något som aktiemarknaden verkar tvivla på men där vi å andra sidan tror på John Deere. Vi uppskattar vinsten per aktie att öka till runt 15 USD/aktie runt 2023, vilket är nästan 50 procent, mer än vad företaget gjorde 2019. Det är inte många företag som vi känner till som står inför en sådan potentiell explosiv vinstökning.
  2. Vinstmultipeln kan öka – John Deere håller på att göra en omställning från ett rent hårdvaruföretag som ”bara” tillverkar maskiner till ett företag som säljer både hårdvara och mjukvara (det vill säga datorprogram, se bild nedan) och därför bedömer vi att det finns möjlighet att vinstmultipeln ökar från ett P/E på 15-16x till närmare 20-25x.

Om både vinsten ökar och vinstmultipeln expanderar ser vi en stor möjlighet att aktien står på över 300 USD/aktie om bara några år. Det var därför vi köpte aktien på runt 220 dollar/aktie för några veckor sedan och med lite tur så kommer aktien att växa som ett skott till himlen! (Sorry, var bara tvungen att göra en jordbruksliknelse!)


Källa: John Deere

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.