Kallelse till årsstämma Coeli Private Equity 2006

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i COELI PRIVATE EQUITY 2006 AB (publ)

_______________________________________________________________________
Aktieägarna i Coeli Private Equity 2006 AB (publ), 556698-8209, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 19 april 2016 under adress Coeli Private Equity 2006 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets- handlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 april 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om avstämningsdag för beslutad utdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b och 8 c) Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 3,40 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 25 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016. Förslag till val av revisor (punkt 12) För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet aktier i bolaget är 1.013.300, fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 513.300 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5.513.300.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.
HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 8 b och 8 c) samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 31 mars 2016 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________
Stockholm i mars 2016
Coeli Private Equity 2006 AB (publ)

Styrelsen