Kommuniké från extra bolagsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2020 i Stockholm och beslutade om följande:

Vinstutdelning
Beslutades att utdelning ska ske i enlighet med inför stämman framlagt förslag. Till innehavare av preferensaktie P2 betalas 29 kronor per preferensaktie P2, sammanlagt 17 819 108 kronor. Ingen utdelning ska ske till innehavare av preferensaktie P1.

Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning enligt ovan ska vara torsdagen den 9 juli 2020.

 

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 juli 2020 klockan 15:00 CEST.