Rättelse: Coeli Fastighet II AB meddelar förlängning av emissionsperiod

Coeli Fastighet II AB (”Bolaget”) publicerade den 26 september 2019 ett prospekt innehållande inbjudan till teckning i nyemission av Bolagets preferensaktier P2.

I prospektet meddelades att Bolagets styrelse har rätt att besluta om förlängning eller förkortning av teckningsperioden. Styrelsen har nu beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 21 februari 2020, med sista likviddag den 28 februari 2020 Syftet med förlängningen är att kunna slutföra vissa diskussioner med potentiella investerare och att Bolaget erhållit indikationer om ytterligare intresse att delta i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningskursen är 255 SEK per preferensaktie P2
  • Styrelsen har för avsikt att prioritera teckningsposter om 1 000 aktier, eller ett högre antal i multiplar om 200 aktier
  • Anmälan om teckning skall göras under perioden från 30 september 2019 till 21 februari 2020
  • Totalt antal aktier som Bolaget kan emittera i emissionen uppgår till 905 680
  • Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget en emissionslikvid på 230 948 400 SEK innan avdrag för emissionskostnader.

Prospektet innehållande fullständiga villkor för emissionen samt anmälningsblankett finns att tillgå på Bolagets hemsida https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/.

 

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet II AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 13 december 2019 klockan 13:10. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Coeli Fastighet II AB. Inbjudan till teckning sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjort på sin webbplats.