Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi augusti 2019

Likviditetsstrategi steg under augusti med 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 1,12 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden under augusti var inledningsvis avvaktande med fallande riskaptit bland investerarna. Under de sista två veckorna var dock tongångarna överlag positiva vilket bidrog till tightare kreditspreadar. Svaga konjunktursignaler tyngde sentimentet men balanserades av tilltagande förhoppningar på penningpolitiska lättnader. Kombinationen av de två medverkade till globalt fallande långräntor vilket gav ytterligare en skjuts till kursutvecklingen för fastränteobligationer.

Största bidragsgivare i augusti var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som under månaden genomförde en lyckad emission av euroobligationer vilket lyfte kurserna på befintliga obligationer. Därtill meddelade bolaget att de förlängt räntebindningen och att hela skuldportföljen nu är räntesäkrad med en snittlöptid på cirka fem år.

Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt bidrag till resultatet, efter att ha handlat svagt under större delen av året. Bolaget rapporterade ett något fallande räntenetto och en modest tillväxt för låneportföljen. Rörelsekostnaderna var markant lägre och andelen problemkrediter minskade, bolaget tycks därmed vara på god väg att anpassa verksamheten till de regelförändringar som skett på några av dess huvudmarknader.

På den negativa sidan återfanns främst Melin Group vars obligationer värderades ned något inför kvartalsrapporten som presenterades i slutet på månaden. Rapporten var åt det svagare hållet där fortsatt tillväxt på terminaler och fakturatjänster ännu inte ger tillfredsställande finansiella resultat. Även obligationer från kredithanteringsbolaget B2 Holding handlade svagt efter att bolaget kom med en vinstvarning och ett VD-byte annonserats. Bolaget gjorde under andra kvartalet en större nedskrivning på sin portfölj av säkerställda krediter i sydöstra Europa.

Relativt få förändringar genomfördes i portföljen under månaden. Bland fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer genomfördes några löptidsförlängningar samtidigt som exponeringen mot Swedbank Hypotek minskades till förmån för en nyinvestering i obligationer från Realkredit Danmark. Därtill adderades företagscertifikat från NCC till portföljen.

Augusti var en månad med fortsatt fokus på handelskonflikten mellan Kina och USA. President Trump införde i början av månaden nya tullar på varor till ett värde om 300 miljarder USD. Under den senare delen av månaden eskalerade konflikten ytterligare när Kina införde tullar på 75 miljarder USD av amerikanska varor. USA svarade med att höja tullavgiften på de redan annonserade tullarna, samt på ytterligare varor till ett värde av 250 miljarder USD, med startdatum 1 oktober. På temat handelskonflikt och något i skymundan av mediabevakningen har Japan tagit bort Sydkorea från handelns vita lista, vilket innebär att hundratals produkter som klassas som känsliga kommer omfattas av hårdare exportkontroller.

Rädslan för recession i ekonomin blossade på nytt upp under månaden då räntekurvan i USA inverterade, vilket innebär att en 10-årig obligation ger en sämre avkastning än en 2-årig. Detta gjorde att indexet Dow Jones Industrial Average hade sin största nedgång under 2019. En invertering av räntekurvan har varit vanligt förekommande 12–18 månader före en recession.

I Argentina sjönk den argentinska peson över 30 procent mot dollarn efter att oppositionen dominerade primärvalen. Oppositionskandidaten Fernandez har publikt sagt sig villig att försöka ändra avtalet med IMF om Argentinas låneprogram om han vinner valet i oktober.

I Storbritannien lyckades den nya premiärministern Boris Johnson skjuta upp återöppnandet av det brittiska parlamentet, vilket gör att det blir mer ont om tid för oppositionen att stoppa en avtalslös Brexit. Den 31 oktober går tidsfristen för ett avtal ut och den brittiska regeringen har framhållit att Brexit kommer ske vid detta datum, med eller utan avtal.

KPIF-inflationen i Sverige visade 1,5 procent under juli månad, vilket var något högre än både analytikerestimat (1,4 procent) och Riksbankens egna estimat (1,3 procent). Även KPIF exklusive energi var högre än väntat med en läsning om 1,7 procent. Dock ska det tilläggas att det var volatila prisförändringar under månaden, bland annat så steg matpriserna med 2 procent.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna har haft något stigande kreditspreadar i framförallt det högavkastande segmentet under månaden. Stibor 3-månader steg återigen upp till 0,0 procent under månaden. De långa statsobligationerna visade en positiv trend med fortsatt fallande räntor där de mest utmärkande har varit den tyska 10-åriga statsobligationen då avkastningen sjönk till – 0,71 procent och den amerikanska 10-åriga statsobligationen som nu handlas 1,5 procent.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 0,13% 1,12% 5,40% 22,21%
Jämförelseindex -0,04% -0,35% -2,19% 1,58%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 1 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 2,6%
BRAVIDA HOL 0% 19-30.09.19 2,6%
CLOETTA AB 0% 19-22.11.19 CP 2,6%
LANSBK 2.25% 14-21.09.22  2,5%
SWEDBK 1% 17-20.12.23 2,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.