Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi augusti 2020

Likviditetsstrategi steg under augusti med 1,14 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,54 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var fortsatt positiv med tightare kreditspreadar inom både investment grade- och high yield-segmenten. För de mest kreditvärdiga bolagen är spreadarna nu i många fall tillbaka på samma nivåer som sågs i början på året. Återhämtningen i det högavkastande segmentet har varit påtaglig men spredarna har ännu inte kommit tillbaka fullt lika mycket. Att återgången för de stabilare bolagen gått snabbare speglar dels det utmanande konjunkturläget men är även en effekt av attdessa bolag påverkas mer direkt av centralbankernas omfattande köp av obligationer.

I Norden öppnade primärmarknaden upp med full fart mot slutet av månaden, flertalet transaktioner möttes med stor efterfrågan från investerarhåll och stängde under eller i den lägre delen av den indikerade prissättningen.

Månadens största bidragsgivare var Sirius Group vars obligationer steg i värde efter att bolaget annonserat ett samgående med återförsäkringsbolaget Third Point Re. Samgående löser den problematik med ägarstyrning som Sirius haft och S&P kunde därför ta bort bolaget från ”Credit Watch Negative”. De båda bolagen bedöms komplettera varandra relativt väl, det nya bolaget kommer att ha en större kapitalbas och en bredare produktportfölj vilket bör vara positivt både ur ett kundperspektiv och i ratingbyråernas bedömningar.

Kredithanteringsbolagen B2 Holding fortsatte att utvecklas starkt och gav ett signifikant avkastningsbidrag. B2 presenterade sin rapport för det andra kvartalet, där väsentliga uppgifter redan var släppta, som påvisade ett starkt kassaflöde och en god likviditet. Även obligationer från Golar LNG Partners utvecklades väl efter en kvartalsrapport som levde upp till förväntningarna. Golar fokuserar för närvarande på att refinansiera ett större banklån och därefter återbetala bolagets två utestående obligationer innan maj 2021.

Under månaden avyttrades obligationer från Hexagon Composites efter att bolagets kvartalsrapport påvisat fallande intäkter och väsentligt försämrade marginaler. Som ersättning gjordes en nyinvestering i Teekay LNG Partners, ett bolag vars affärsmodell ger mycket stabila kassaflöden och potential för minskad belåningen under kommande år. Bland fondens innehav av obligationer från fastighetsbolag minskades innehavet av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden samtidigt som en obligation med kort löptid från Fastpartner delvis byttes ut mot en med längre löptid.

Amerikanska centralbanken (FED) ändrade under augusti sitt penningpolitiska mål gällande inflationstakt från en fast målinflation om 2 procent, till ett mål om en medelinflation om 2 procent. En liten ändring som innebär att FED öppnar upp än mer för låga räntor under en längre period, även om inflation under en tid skulle vara över 2 procent. Utan att några nya fiskala stimulanser har blivit klara har President Trump introducerat en möjlighet för medborgarna att utnyttja en skatteuppskjutning. Detta innebär dock inte en egentlig skattesänkning, men anses ändå stimulera ekonomin genom en mer flexibel hållning till när i tiden skatteinbetalningar kommer att ske.

Aktiemarknaderna har fortsatt gå starkt sedan våren och S&P 500 såg uppgångar under månaden med 7 procent, vilket är den största ökningen under en augustimånad sedan 1986, trots att Coronaviruset fortsätter spridas och att det har blossat upp nya konflikter mellan USA och Kina. Börserna i USA handlar nu med positiv avkastning under året, där Nasdaq sticker ut med en uppgång om 38 procent.

Under månaden presenterades svensk inflationsstatistik för juli, som visade att prisökningstakten, mätt som KPIF steg med 0,5 procent. Exkluderat energikostnader var ökningstakten 1,5 procent, glädjande för Riksbanken som hade förväntat sig en uppgång i prisindexet om 1,1 procent. Därmed fortsätter trenden från juni med en något högre inflationstakt än förväntat.

Riksbanken har sedan april stött penningmarknaden bland annat med köp av företagscertifikat, en marknad som upplevde stora likviditetsproblem under mars. Riksbankens ramverk stipulerat att den totala volymen innehav inte får stiga över 32 miljarder SEK. Sedan införandet har Riksbanken köpt certifikat för närmare 23 miljarder och har i skrivande stund 2,6 miljarder på sin balansräkning. Under denna tid har kreditspreadarna kommit ned, likviditeten har ökat markant och emittenter har kommit tillbaka till nyemissionsmarknaden. I september startar Riksbanken sina stödköp av företagsobligationer och det blir intressant att se om det kommer få samma positiva effekt som det har haft på certifikatmarknaden.

Sedan tidigare har det annonserats att Riksgälden ska emittera svenska statens första gröna obligation, vilket skedde strax efter månadens utgång. Dessa gröna obligationer ska framöver bidra till Sveriges klimatmål. Intresset för emissionen var starkt då orderböckerna uppgick till 48 miljarder SEK, totalt emitterades 20 miljarder SEK om en kreditspread på -32 baspunkter.

De europeiska och nordiska kreditmarknaderna fortsatte under månaden att visa fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Starka inflöden till räntefonder under sommarmånaderna är en starkt bidragande orsak. Stibor 3-månaders noterades till 0,0 procent i slutet av månaden. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,14 procent.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 1,14% 0,55% 3,49% 22,97%
Jämförelseindex -0,01% -0,16% -1,75% 1,22%

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
NORD ENTMT 0% 20-18.11.20 CP 3,8%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 3,8%
NORDEA HYP 1% 18-18.09.24 3,5%
TRYG FORS FRN 15-13.11.45 2,9%
GJENSID FOR FRN 14-03.10.44 2,8%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.