Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi december 2019

Likviditetsstrategi steg under december med 0,11 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,19 procent. Året avslutades starkt i företagsobligationsmarknaden, den goda riskaptiten från november höll i sig vilket medförde att kreditspreadarna gick ihop något. Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög men avtog mot slutet av månaden.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Intrum som under månaden genomförde en refinansiering av delar av bolagets banklån. Den nya lånefaciliteten är större och med längre löptid än den tidigare, vilket stärker bolagets likviditetsprofil. Även obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades väl tack vare tilltagande intresse och efterfrågan från investerare vilket gav understöd till kursutvecklingen.

Obligationer från Heimstaden Bostad påverkades positivt av nyheter om att Folksam och KPA Pension träder in som nya ägare i bolaget genom en investering via en riktad nyemission. Totalt tillförs Heimstaden Bostad drygt 7 miljarder kronor i emissionen och kan ses som ett steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating.

På den negativa sidan återfanns bland annat det norska färjerederiet Fjord1, vars obligationer föll tillbaka något efter att huvudägaren förvärvat fler aktier i bolaget och annonserat avsikter att slå samman bolaget med ett annat, av huvudägaren helägt, bolag. Ett sammangående skulle kunna medföra att Fjord1s finansiella ställning försämras, den föreslagna transaktionen medför därtill en viss oro för hur ägarstyrningen utövas och om intressena för minoritetsaktieägare och obligationsinvesterare tas tillvara på bästa sätt. Säkerställda bostadsobligationer gav som grupp ett mindre negativt bidrag till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i en säkerställd obligation från Svensk Hypotekspension, Sveriges ledande aktör inom kapitalfrigörningskrediter. Fastighetsbolaget Sagax emitterade nya obligationer med förfall 2023 och delar av fondens innehav av obligationer från bolaget med kortare löptid byttes mot dessa. Mariefjärd, ett helägt dotterbolag till Klövern, lämnade portföljen då bolagets obligationer återlöstes i förtid.

Under årets sista månad valde Riksbanken att höja räntan med 0,25 procentenheter till 0 procent. Den svenska ekonomin fick därmed ett avslut på den penningpolitik med negativa räntor som har varit på plats sedan februari 2015. Samtidigt som räntan höjdes lämnades räntebanan oförändrad. Detta innebär att Riksbanken ser framför sig nästa höjning i slutet av 2022, således nästan tre år med 0 procent i styrränta. I en kommentar menar centralbanken att den svenska ekonomin nu går från en konjunktur som har varit starkare än normalt, till ett mer normalt läge.

Under månaden gick Storbritannien till valurnorna, där valet huvudsakligen stod mellan Boris Johnsons Tories med slogan, ”Få Brexit gjort” och Jeremy Corbyns Labour som var mer fokuserade på välfärden. Britterna var onekligen trötta på Brexit och röstade fram Boris Johnson med bred marginal. Tories lovar nu att genomföra Brexit innan den 31 januari 2020. Detta innebär dock att inget påtagligt kommer ske direkt, Storbritannien kommer fortsatt lyda under EU-lagar, dock börjar nya handelssamtal mellan EU och Storbritannien för att få fram ett avtal som kan röstas igenom. Om det inte har kommit ett avtal på plats innan slutet av 2020 lämnar landet EU utan handelsavtal, en så kallad hård Brexit.

Även handelskonflikten mellan USA och Kina har kommit närmare ett avslut i och med att partnerna kom överens om ett fas 1-avtal. Avtalet planeras signeras i mitten av januari 2020, ett första steg som medför att fortsatta samtal kommer ske mellan parterna. Fas 1-avtalet innebär att den förväntade höjningen av tullarna i december tas bort från båda sidor samt att tullarna som höjdes 1 september reduceras till hälften. Kina åtar sig också att köpa amerikanska jordbruksvaror under en tvåårsperiod. Fortsatta samtal under 2020 för ett fas 2-avtal är således att vänta.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde under sitt sista räntemöte att lämna räntan oförändrad inom intervallet 1,5 – 1,75 procent. Beskedet var väntat av marknaden. Federal Reserves ordförande Jerome Powell kommenterade att den amerikanska ekonomin är väl positionerad och att utsikterna är fortsatt gynnsamma. Även ECB valde som väntat att lämna styrräntan oförändrad under sitt decembermöte. ECB ser framför sig räntor på samma nivå eller lägre nivåer till dess att inflationen närmar sig inflationsmålet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både investment grade- och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,15 procent. Den svenska 10-åriga statsobligationen avslutade året på 0,14 procent efter att ha varit i positivt territorium under hela december.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK 0,11% 1,19% 4,60% 22,30%
Jämförelseindex -0,06% -0,54% -2,11% 1,38%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 1 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
CLOETTA AB 0% 19-24.04.20 CP 2,8%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 2,8%
SWEDBK 1% 17-20.12.23 2,3%
KLOVERN AB 0% 19-11.02.20 CP 2,2%
BRAVIDA HOL 0% 19-28.02.20 CP 2,2%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.