Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2021

Likviditetsstrategi steg under juli med 0,16 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,67 procent. De globala marknaderna hade ytterligare en bra månad i juli, även om den snabba spridningen av deltavarianten av covid-19 hade en negativ inverkan på sentimentet i början av månaden. I obligationsmarknaderna var det lågrisksegmenten som utvecklades bäst när statsobligationsräntorna föll tillbaka i både USA och Europa. Den amerikanska realräntan noterades på den lägsta nivån någonsin under juli. Kreditspreadarna vidgades något, framförallt i det högavkastande segmentet. Nordiska företagsobligationer utvecklades relativt bättre än resten av Europa, dock med begränsad handel och små prisrörelser till följd av pågående sommarsemestrar.

Månadens största bidragsgivare var rapporterande Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Såväl hyresintäkter som driftsöverskott kom in cirka 10 procent högre jämfört med föregående år, tillväxten är främst ett resultat av genomförda förvärv. I rapporten justerades målet för att få kreditbetyg BBB+ till på ”kort sikt”, från att tidigare varit att få den nya ratingen senaste under det första halvåret 2021.

Även konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett signifikant avkastningsbidrag efter meddelande om att den ena av bolagets två obligationer refinansierats och löptiden därmed förlängts med tre år. Med refinansieringen och tidigare genomförda återköp är siktet nu inställt på att refinansiera även bolagets andra obligation (som finns i Likviditetsstrategi) under hösten.

Under månaden genomfördes en investering i nyemitterade obligationer från Crayon Group, en globalt ledande konsult inom mjukvara och digital transformering. Crayon är verksamt i en marknad som är under strukturell tillväxt, de senaste åren har bolaget rapporterat stadigt ökande intäkter samtidigt som marginalerna förbättrats. Kundbasen är stor och diversifierad med en mycket hög andel återkommande kunder, vilket borgar för fortsatt gynnsam utveckling under kommande år. Därtill ökades andelen företagscertifikat i fonden gen om investeringar i ett flertal emittenter, detta som ett led i att begränsa risknivån.

Amerikanska centralbanken (Fed) meddelade som väntat om en oförändrad styrränta inom intervallet 0,0–2,5 procent, samt oförändrade stödköpsvolymer. Ordförande Powell anser fortsatt att den amerikanska ekonomin har en lång väg kvar till en stabil inflationsnivå och maximal sysselsättningsgrad. Oroande nyheter om Coronaviruset har inkommit under månaden i USA, i och med spridningen deltavarianten. De två sista veckorna steg infektionstakten med fyra gånger på nationell nivå, detta samtidigt som vaccinationstakten avtagit, cirka 50 procent av den amerikanska befolkningen är nu fullt vaccinerad.

Även ECB har under månaden uttryckt oro för deltavarianten och varnat att mutationen utgör en stor risk för euroområdets ekonomiska återhämtning. Centralbanken annonserade under månaden att de byter inflationsmål från max 2 procent till ett symmetriskt mål på 2 procent. En petitess kan tyckas, men detta öppnar upp för lägre räntor under en längre period än vad tidigare har prognosticerats och för fortsatt monetär stimulans. Centralbanken förväntar sig en inflationsnivå om 1,9 procent under innevarande år och 1,5 procent under 2022.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,02 procent, vilket är något högre än slutet av juni.

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Wahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.