Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi maj 2021

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,24 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,36 procent. Måttliga uppgångar sågs i både aktiemarknaderna och i företagsobligationsmarknaderna. Utvecklingen understöddes av generellt goda resultatrapporter och förhoppningar om fortsatt konjunkturåterhämtning. Stundtals dämpades utvecklingen av inflationsoro, vilket särskilt pressade så kallade tillväxtaktier. Inflationstakten i de flesta större ekonomier rapporteras just nu på förhållandevis höga nivåer, detta förklaras framförallt av att energipriser har kommit tillbaka till samma, eller något högre, nivåer än vad som sågs innan pandemin. Inflationsuppgången bedöms dock till stora delar vara övergående och väntas falla tillbaka senare under året.

Månadens största bidragsgivare var återförsäkringsbolaget SiriusPoint, som presenterade sin första kvartalsrapport sedan samgåendet mellan Sirius och Third Point. Rapporten påvisade både ett förbättrat försäkringstekniskt resultat och ett mycket starkt investeringsresultat.

Spelutvecklaren Stillfront bidrog också positivt till resultatet efter att bolaget emitterade nya fyraåriga obligationer och presenterade resultatet för det första kvartalet som var starkare än förväntat. Stillfront fortsätter att växa kraftigt genom förvärv, under kvartalet integrerades ytterligare tre spelstudios. Till följd av detta ökade skuldsättningen under kvartalet, dock fortsatt med marginal mot bolagets finansiella policy.

Fastighetsbolaget Fastpartner erhöll under månaden en investment grade-rating från Moody’s vilket medförde god värdeutveckling för bolagets utestående obligationer.

Mindre negativa avkastningsbidrag sågs från säkerställda bostadsobligationer som påverkades av marginellt stigande marknadsräntor.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i fastighetsbolaget NP3, elektronikdistributören DistIT och investmentbolaget Storskogen. De två senare bidrar framför allt till ökad diversifiering i portföljerna. NP3 bedöms vara intressant till följd av inriktningen på fastigheter med starka kassaflöden i norra Sverige, primärt inom segmenten industri och handel. Bolaget har de senaste åren uppvisat god tillväxt och stabil uthyrningsgrad.

Vattenfall lämnade portföljen efter att bolaget genomfört ett förtida återköp av delar av bolagets hybridobligationer. Därtill avyttrades obligationer från bland annat Hexagon, Nordic Entertainment Group och Svensk Hypotekspension.

I USA var månadens stora nyhet att sysselsättningssiffrorna var betydligt lägre än väntat. Utfallet visade på 226 000 nyanställda i arbetsmarknaden, vilket var markant under analytikernas förväntningar om åtminstone 700 000 nyanställda. Högre inflation har trots detta fortsatt varit ett tema i marknaden under månaden. Protokollet från FOMC visade att ledamöterna fortsatt anser att ekonomin är väsentligt under normalläge, men att det snart kan vara dags att inleda en diskussion om en minskning av tillgångsköpen. Det ska tilläggas att även om det tas beslut om minskade tillgångsköpen kommer penningpolitiken fortsatt vara expansiv.

Enligt statistik från Eurostat ökade inflationstakten i euroområdet till 1,6 procent under april. Utfallet var i linje med analytikernas prognoser. För samtliga EU-länder uppgick inflationstakten till 2,0 procent i april. Dock ska tilläggas att kärninflationen (rensat för bland annat energikostnader), var 0,9 procent i årstakt, långt ifrån ECB mål. IFO-index, vilket visar affärsklimatet i Europa, noterades på den högsta nivån sedan maj 2019. Samtidigt visar indexet att tjänstesektorn har stigit till den hittills högsta nivån under pandemin.

I Sverige publicerade SCB inflationsdata för april där KPI med fast ränta (KPIF) steg med 2,5 % på årsbasis, vilket var något högre än analytikernas förväntningar. Riksgälden aviserade under månaden att de avser emittera en 50-årig statsobligation om 10 miljarder SEK. Detta för att förlänga löptiden och minska ränterisken i den svenska statsskulden. Obligationen planeras att introduceras under sommaren.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden oförändrade kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent, vilket är samma nivå som i slutet av april. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,41 procent. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,58 procent, vilket är något lägre än under slutet av april.

Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Likviditetsstrategi R SEK
Coeli Likviditetsstrategi R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Wahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 2 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.