Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2019

Likviditetsstrategi steg under februari med 0,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden därmed stigit med 0,41 procent. Det goda stämningsläget i företagsobligationsmarknaden höll i sig under mars med stabila kreditspreadar och god aktivitet i primärmarknaden. En viss avmattning märktes dock i slutet på månaden till följd av ökad oro för den vikande konjunkturen. Marknaden understöds av inflöden i fonder, både bland investment grade- och high yield-fonder. Flertalet nyemissioner i den nordiska high yield-marknaden har mottagits väl med stor efterfrågan från investerarhåll.

Månadens största bidragsgivare var kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen vars obligationer utvecklades väl efter ökad efterfrågan från investerarhåll. Efter ett utmanande 2018 med fallande rater kan marknaden för kemikaliefrakt nu komma att förbättras till följd av begränsad tillförsel av nytt tonnage samtidigt som efterfrågan väntas växa i god takt.

Även obligationer från Ahlsell presterade väl, bolaget har blivit uppköpt från börsen av ett riskkapitalbolag och obligationslånet kommer därför att inlösas i förtid under april. Ytterligare en bidragsgivare var Telia som under månaden höll en kapitalmarknadsdag. Bolagets rörelseresultat väntas komma in svagare under första halvåret 2019 jämfört med andra halvan av 2018. Trots detta vidhåller Telia sin guidning om ett operationellt fritt kassaflöde för helåret 2019. Utöver det annonserades ett ambitiöst mål om att bolaget siktar på att vara koldioxidneutralt, inklusive leverantörer, till 2030.

På den negativa sidan återfanns bland andra försäkringsbolaget Tryg och Nordea vars obligationer föll något i värde, dock utan att något av bolagen presenterat några signifikanta nyheter.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i obligationer med rörlig ränta från Coor Service Management och norska Hexagon Composites. Bland fondens investeringar i företagscertifikat adderades Dometic samtidigt som fastighetsbolagen Klövern och Wallenstam lämnade portföljen. Genomförda portföljförändringar resulterade i att exponeringen mot fastighetsbolag minskades med knappt 2 procentenheter.

Under mars påtalade den amerikanska centralbanken (Fed) ytterligare en gång att tålamod råder gällande kommande räntehöjningar. Vidare signalerar Fed att inga räntehöjningar ligger i korten under 2019. Dock påpekas det att den amerikanska arbetsmarknaden fortsatt är stark, men att ekonomisk aktivitet har sjunkit något jämfört med den starka statistiken från fjärde kvartalet 2018. Därtill sänkte Fed sin BNP-prognos för 2019 med en förväntad tillväxt om 2,1 procent, från tidigare 2,3 procent.

ECB meddelade under månaden att en höjning av räntan tidigast kommer ske under 2020, detta efter att tidigare ha indikerat att en räntehöjning skulle kunna ske efter sommaren 2019. ECB meddelade samtidigt att de avser att återinvestera, i sin helhet, sitt utestående tillgångsköpsprogram så länge det är nödvändigt för att stärka likviditet i marknaden. Med start i september kommer ECB dessutom att erbjuda europeiska banker långfristig finansiering i två omgångar med avsikt att stärka förhållandena i det finansiella systemet och främja en stabil övergång i penningpolitiken. Åtgärderna skall ses i ljuset av att konjunkturen nu ser svagare ut, utsikterna för både tillväxt och inflation i eurozonen har reviderats ned ganska kraftigt till 1,1 procent, från tidigare 1,6 procent och inflationsprognosen till 1,2 procent från tidigare 1,6 procent.

I Storbritannien fortsätter omröstningarna om Brexit och det börjar bli svårt att hålla reda på hur många gånger det har röstats för olika avtal. Britterna har fått en uppskjuten tidsfrist till den 12 april och riskerna för ett avtalslöst utträde bedöms ha ökat. April väntas bli en intressant månad då det förväntas lösningar på både brexittragedin och handelskonflikten mellan USA och Kina.

I Sverige kom SCB under månaden med siffror på inflationen för februari. KPI-inflationen hamnade på 1,9 procent, mot Riksbankens prognos som pekade på 2,3 procent. Inflationen är således fortsatt under både Riksbankens prognos och mål. Den förväntade konjunkturavmattningen kan ytterligare komma att försvåra för Riksbanken att nå målet och reser frågetecken kring möjligheterna till räntehöjningar under kommande år.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna såg i stort sett oförändrade kreditspreadar under mars utan några större rörelser. Långa statsobligationer fortsatte sin positiva trend med fallande räntor. En amerikansk 10-åring avkastar nu 2,41 procent, ned från 2,75 procent i början av månaden. Även europeiska statsobligationsräntor backade där till exempel avkastning på tyska 10-åriga obligationer föll till negativt territorium. Mest noterbart i Sverige är dock att STIBOR 3-månader gick över 0 procent för första gången sedan 2015.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,13%0,41%6,16%21,35%
Jämförelseindex-0,03%-0,14%-2,25%1,79%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2010-05-01
Förvaltningsavgift0 %
Prestationsbaserad avg.JA
Riskgrad1 av 7
JämförelseindexOMRX T-Bill
Största innehav (%)
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.473,1%
LANSBK 2.25% 14-21.09.223,0%
LANSBK 1.75% 14-15.09.212,9%
NORDEA BANK FRN 18-26.09.282,7%
NORDEA HYP 1% 15-08.04.222,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef. Innan Coeli har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt lång Gamma Optionsfonder. Han har en doktorsexamen i ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm. Fokus under den akademiska karriären har varit på dynamisk top-down makroanalys samt på options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Han har även publicerats i flera akademiska tidskrifter.