Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2020

Likviditetsstrategi sjönk under mars med 5,26 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 5,09 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var mycket svag under mars. I likhet med aktiemarknaden pressades kurserna i både investment grade- och high yield-segmenten till följd av oro kring de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin som sannolikt medför en recession för den globala ekonomin. Rörelsen i kreditmarknaderna var enkelriktad under de första tre veckorna med konsekventa nedgångar innan en stabilisering och viss återhämtning vidtog mot slutet av månaden.

Kreditmarknaderna påverkades i hög grad av stora utflöden ur företagsobligationsfonder. Förvaltare som drabbades av större utflöden tvingades acceptera rejält nedtryckta kurser för att få fram likvida medel i en situation då de fanns få beredvilliga köpare att tillgå. Händelseutvecklingen i den nordiska marknaden för företagsobligationer under mars kan därför bäst kan beskrivas som en likviditetskris.

Den krasch som vi bevittnat under mars är i det närmaste oöverträffad avseende hastighet och också speciell så till vida att likviditeten simultant torkat upp i mer eller mindre alla segment av kreditmarknaden. Prissättningen av enskilda företagsobligationer vid utgången av mars bedöms i många fall inte reflektera den underliggande kreditrisken hos respektive emittent. Under månadens sista dagar och ett par dagar in i april har marknaden nyktrat till och en del nya, måhända opportunistiska, investerare har gjort entré samtidigt som centralbankernas massiva likviditetsinjektioner hjälper till att lösa upp de värsta likviditetsknutarna.

Givet det turbulenta skeendet i marknaden är bolagsspecifika nyheter en månad som denna av mindre betydelse. De allra flesta företagsobligationer i fonden föll i värde under mars med nedgångar som varierade mellan 2 procent och 30 procent. Värst resultatutveckling sågs för obligationer i den norska delmarknaden utan officiell kreditrating. Prisnedgångarna var generellt större i Norge än i Sverige då den norska marknaden även påverkades klart negativt av det stora oljeprisfallet och en betydande nedgång för den norska kronan.

Innehaven av företagscertifikat, knappt 40 procent av fondförmögenheten, gav ett litet men positivt bidrag till månadens resultat. Säkerställda bostadsobligationer, som utgör cirka 11 procent av fonden, värderades ned marginellt under månaden och bidrog därigenom till att stabilisera resultatet. Andelen företagscertifikat och säkerställda bostadsobligationer ökades under månaden med cirka 2 procentenheter och dessa utgör nu tillsammans drygt 50 procent av fonden.

Under månaden avyttrades obligationer från Realkredit Danmark, IT-konsulten Crayon Group och vindkraftsbolaget Arise. I det senare fallet var det bolaget självt som valde att gå ut i marknaden och återköpa obligationer. En nyinvestering skedde i Coor Service Management. Coor bedöms vara ett välskött bolag med en affärsmodell och verksamhet som bör kunna stå sig väl även i en markant lågkonjunktur. Därtill gjordes tilläggsinvesteringar i bolag inom defensiva sektorer, däribland ICA Gruppen, Tryg Forsikring och Stillfront.

Månaden präglades helt av coronaviruset och dess påverkan på världsekonomin. Virusutvecklingen har skett med en oerhörd hastighet, från cirka 84 000 fall i slutet av februari har vi i skrivande stund strax över 1 miljon kända fall. Detta har även satt sin prägel på de finansiella marknaderna, där mars har varit en minst sagt volatil månad. S&P noterade en nedgång om 12,5 procent och Dow Jones en nedgång om 13,7 procent, vilket är den värsta månaden sedan oktober 2008 för båda indexen. Värt att notera är att Dow Jones hade sitt sämsta första kvartal någonsin med en nedgång om 23,2 procent.

Världens centralbanker har i spåren av coronaviruset friskt försökt att stimulera ekonomin genom både kvantitativa lättnader och diverse räntesänkningar. Federal Reserve (Fed) i USA har under månaden genomfört två ”nödsänkningar” och har nu ett lägre intervall på sin policyränta om 0 procent. Samtidigt har Fed gjort massiva kvantitativa lättnader genom tillgångsköp och ett återstartande av certifikatprogrammet som supporterade marknaden under 2008/2009.

Europeiska centralbanken (ECB) har likt Fed siktat in sig på kvantitativa lättnader genom att öka tillgångsköpen. Till skillnad från Fed har ECB valt att adressera banksystemet tidigt genom att dra ned på regler gällande likviditet och kapitalkrav hos europeiska banker.

Svenska Riksbanken har även den infört kvantitativa lättnader, dessa till en omfattning om 300 miljarder SEK, vilket motsvarar 6 procent av BNP. Dessa tillgångsköp fokuserar på stats-, kommun-, bostads- och företagsobligationer. Riksbanken aviserade och genomförde även köp av företagscertfikat för att ge kortsiktig likviditet till företagen.

Norges bank har likt Fed sänkt sin policyränta som nu ligger på 0,25 procent, en sänkning med 125 baspunkter. Det mest intressanta är att finansmyndigheten även har annonserat tillgångsköp om 100 miljarder NOK i kreditsupport, 50/50-split mellan bankgarantier och obligationsköp. I obligationsköpen har mandatet möjlighet att även köpa in högavkastande obligationer. Detta är betydande stöd till det högavkastande segmentet i Norge, där 50 miljarder NOK motsvarar cirka 17 procent av total norsk marknad för högavkastande krediter. Stödet till det högavkastande segmentet var nödvändigt då den betydande oljesektorn i Norge även drabbats av en oljekris under månaden då OPEC och Ryssland kraftigt expanderat sin oljeproduktion och därmed sänkt oljepriset markant.

De europeiska- och amerikanska kreditmarknaderna visade under månaden kraftigt stigande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Även den nordiska marknaden såg kraftigt ökade kreditspreadar. Stibor 3-månader noterades på 0,31 procent, vilket är en uppgång på 17 baspunkter under månaden. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till -0,15 procent och har därmed stigit 14 baspunkter under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,60 procent och har fortsatt falla kraftigt under månaden efter att ha noterats till 1,15 procent i slutet av februari.

Coeli Likviditetsstrategi graf

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Likviditetsstrategi – R SEK -5,26% -5,09% -1,59% 16,08%
Jämförelseindex -0,02% -0,09% -1,99% 1,29%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Likviditetsstrategi

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2010-05-01
Förvaltningsavgift 0 %
Prestationsbaserad avg. JA
Riskgrad 1 av 7
Jämförelseindex OMRX T-Bill
Största innehav (%)
ARJO 0% 20-08.07.20 CP 4,8%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 3,4%
PANDOX AB 0% 20-20.08.20 CP 3,2%
AMBEA 0% 19-14.10.20 CP 2,9%
NORD ENTMT 0% 20-18.11.20 CP 2,9%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.