Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen nedan är avsedd som marknadsföring

Läs fondens prospekt, faktablad och årsberättelse här innan beslut att investera i den aktuella fonden.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond februari 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under februari med 0,64 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,79 %. Förhoppningar om fortsatt fallande marknadsräntorna stötte i februari på bakslag i kölvattnet av ökad oro för mer ihållande inflation. De korta marknadsräntorna är nu avsevärt mycket högre än de längre vilket brukar ses som en pålitlig indikator för stundande lågkonjunktur. Konjunkturen i såväl USA som Europa har dock visat mer motståndskraftig än vad många förväntat sig vilket också håller upp inflationsförväntningar och räntor.

För svenskt vidkommande ser det tuffare ut med oroväckande hög inflation (ex energi) som inte visar tecken på att ge med sig riktigt än. Med hög privat skuldsättning och en stor andel rörliga bolån få vi förbereda oss på sämre tillväxt i Sverige än i många andra länder.

Sammantaget fortsätter marknaden att skjuta räntetoppen högre och längre framför sig. I USA har räntetoppen flyttats fram till juli och förväntas i skrivande stund landa på 5,5 procent medan toppen i Europa förväntas landa på 3,75 procent.

Trots högre marknadsräntor höll riskfyllda tillgångar emot hyggligt väl under månaden. Kreditspreadar som tidigare rört sig i tandem med marknadsräntor var överlag stabila vilket skulle kunna ses som ett tecken på att rädslan för en stundande lågkonjunktur i USA och Europa börjar ebba ut.

Månadens största bidragsgivare var Castellum vars obligationer steg efter att bolaget annonserat en större, fullt ut garanterad, företrädesemission. Emissionen syftar till att stärka bolagets kreditprofil och ge utrymme för att fortsätta driva utvecklingsprojekt.

Obligationer från andra fastighetsbolag utvecklades också starkt med goda bidrag från bland annat Heimstaden AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars bokslutsrapporter togs emot väl av marknaden. SBB rapporterade över lag svagare siffror, vilket var i linje med förväntan. Samtidigt presenterades ytterligare tänkbara åtgärder för att minska bolagets skuldsättning. Tillsammans med de fastighetsförsäljningar som gjordes under hösten, som ännu inte fått full effekt, väntas bolaget under våren fortsatt uppfylla kraven för en bibehållen kreditrating. Förutom fallande tillgångsvärden uppvisade Heimstaden Bostad relativt stabila nyckeltal. Därtill annonserades en nyemission där befintliga ägare stöttar bolaget med nytt kapital i syfte att köpa tillbaka obligationer och minska utestående skuld.

Positiva bidrag erhölls även från (åter)försäkringsbolaget SiriusPoint efter att bolaget rapporterat en resultatförbättring under det fjärde kvartalet. Bolagets strategiska omläggning med mindre exponering mot återförsäkringsrisk fortsätter vilket väntas leda till mer stabil resultatutveckling under kommande år.

Negativ påverkan på månadens resultat kom främst från utbildningsbolaget YrkesAkademin. Bolaget tvingades under februari till en ny omförhandling av lånevillkoren med obligationsinnehavarna. Detta till följd av en ansträngd likviditetssituation och bleka utsikter för 2023 till följd av lägre efterfrågan på bolagets utbildningar från Arbetsförmedlingen.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i förpackningstillverkaren Billerud och Scatec, en utvecklare och producent av förnybar energi. Avyttringar skedde av obligationer från Corem och Catena, därmed minskas fondens exponering mot fastighetsbolag.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R SEK

Utveckling per andelsklass 1 mån I år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R SEK
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond R SEK

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Fredrik Tauson

Förvaltare

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 3 av 7
PPM-nummer 351049

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.