Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juli 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under juli med 0,41 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,65 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var förhållandevis stabil i både Europa och Norden under juli. Mot slutet av månaden tilltog dock volatiliteten en del kreditspreadar inom framförallt high yield-segmentet. Investerarnas riskvilja tycks ha dämpats av att handelsförhandlingarna mellan USA och Kina verkar ha brutit samman och USA ännu en gång aviserat höjda tullar.

Största bidragsgivare i juli var Magnolia Bostad efter att bolaget rapporterat ett par projektförsäljningar och ett ökat antal under produktion vilket bör stärka bolagets kassaflöde under kommande kvartal.

Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden gav ett signifikant bidrag till resultatet. Bolagets rapport för det andra kvartalet påvisade en solid ökning av såväl hyresintäkter som förvaltningsresultat. SBB har under 2019 hållit hög aktivitet i transaktionsmarknaden vilket resulterat att värdet på fastighetsportföljen vuxit med cirka 20 procent och uppgår per halvårsskiftet till cirka 30 mdr kr. Nyupplåning och refinansieringar har konsekvent skett till förbättrade villkor vilket signifikant sänkt bolagets upplåningskostnader.

På den negativa sidan återfanns konsumentkreditbolaget 4Finance vars obligationer fortsatte tappa något i värde, dock utan att några signifikanta nyheter presenterades från bolaget.

Få förändringar genomfördes i portföljen under månaden då aktiviteten var låg i både primär- och sekundärmarknaden. Innehavet av obligationer från 4Finance och Magnolia Bostad utökades. Därtill genomfördes en löptidsförlängning bland fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer från Swedbank Hypotek.

Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglades under juli av tilltagande osäkerhet kring utsikterna för handelsförhandlingarna mellan USA och Kina. Risken för en avtalslös Brexit och ökande spänningar i Mellersta Östern.

I Europa fortsatte flertalet indikatorer falla och pekar alltjämt mot en svagare konjunktur. ECB öppnade under månaden upp för räntesänkningar och andra stimulansåtgärder senare under hösten. Svag statistik och möjligheten till en än mer expansiv penningpolitik bidrog till att sätta press på de långa statsobligationsräntorna: den tyska 10-åriga statsobligationen handlades som lägst till -0,50 procent och de 30 åriga obligationerna noterades under 0 procent. Även avkastningsnivån på svenska 10-åriga statsobligationen föll och noterades vid slutet av månaden till -0,20 procent.

I USA valde Federal Reserve (Fed) att sänka räntan med 0,25 procent. Räntesänkningen var väntad men kommunikationen från Fed var mindre ”duvaktig” än väntat varpå korta amerikanska statsobligationsräntor steg och den amerikanska dollarn stärktes.

Riksbanken meddelade i juli att reporäntan och ränteprognosen lämnas oförändrade. Riksbanken fortsätter därmed att signalera att en räntehöjning är sannolik mot slutet av innevarande år eller i början av nästa år. Inflationen i Sverige rapporterades något lägre än tidigare i våras, till stöd för Riksbankens prognos noteras att den underliggande inflationen, rensat för energipriser, stiger något och är nu strax under tvåprocentmålet. Tillväxten i Sverige rapporterades något lägre en väntat med en ökning på 1,4 procent under andra kvartalet. Konjunkturinstitutets barometerindikator fortsätter att falla vilket pekar på lägre fart i ekonomin under kommande kvartal.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK 0,41% 2,65% 10,46% 15,06%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 2 av 7
PPM-nummer 351049
Största innehav (%)
LANSBK 1.25% 16-20.09.23 3,9%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47 3,7%
MARINE HARV FRN 18-12.06.23 3,6%
OCEAN YIELD FRN 18-25.05.23 3,5%
SHIP FIN IN FRN 19-04.06.24 3,1%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.