Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 0,20 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,80 procent. November var generellt en stark månad för riskfyllda tillgångar, så också för företagsobligationer. Viss makrostatistik pekar nu i riktning mot att konjunkturavmattningen inte nödvändigtvis blir så illa som befarat. I Norden var det hög aktivitet i primärmarknaden med förhållandevis många nyemissioner. Marknaden understöds av stora inflöden till företagsobligationsfonder, bland annat rapporterade svenska fondhandlarföreningen inflöden på över fem miljarder kronor under oktober vilket är en rekordnotering.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Ocean Yield som under månaden genomförde en aktieemission i syfte att finansiera tillväxtinvesteringar och stärka upp balansräkningen. Bolaget fortsätter därmed att expandera sin flotta med modernt tonnage och villkoren för fortsatta investeringar uppges vara attraktiva. Utöver detta genomförde Ocean Yield en förtida refinansiering av ett obligationslån med förfall 2020, vilket ger en förbättrad förfalloprofil på bolagets skulder.

Även konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt avkastningsbidrag efter att bolaget presenterat sin kvartalsrapport som påvisade ett lägre räntenetto, resultatet före skatt var dock stabilt tack vare lägre kostnader. Soliditeten rapporterades något högre, tack vare en god likviditetssituation har bolaget fortsatt att köpa tillbaka obligationer med förfall 2022. Det norska kredithanteringsbolaget B2 Holding återfanns likaså på vinnarlistan efter att ha presenterat en kvartalsrapport utan negativa överraskningar och prognoser om att skuldsättningen kommer minskas under kommande år.

På den negativa sidan återfanns bland annat Marine Harvest vars obligationer föll tillbaka något efter att sektorn pressats av ett förslag om högre skatter för företag som bedriver fiskuppfödning i Norge. Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kom under press efter det att bolaget presenterat ett bud på den större konkurrenten Hemfosa. Om förvärvet går igenom kommer det medföra att Samhällsbyggnadsbolagets finansiella nyckeltal, främst belåningsgraden, åtminstone kortsiktigt försämras. På längre sikt finns tydliga fördelar med förvärvet då ett större bolag skapas vilket kan ge en mer effektiv förvaltning och på sikt lägre finansieringskostnader.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i hybridobligationer från Heimstaden Bostad och säkerställda obligationer från United Camping. Även det norska It-bolaget Crayon, som är en global återförsäljare och konsult inom mjukvara, adderades till portföljen. Crayon uppskattas för dess attraktiva position i en snabbt växande marknad som gynnas av en stark digitaliseringstrend. Därtill utökades exponeringen mot Ocean Yield.

Under november var det så dags för den nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde att hålla sitt första penningpolitiska tal. Lagarde påpekade, likt sin företrädare, att Europa behöver en ny policymix där finanspolitiken behöver stödja de penningpolitiska åtgärderna. Således håller ECB fortsatt fast vid att högre statliga utgifter och skattelättnader bör gälla för eurozonens länder. Gällande ekonomiska data så har eurozonens inköpschefsindex varit under 50 (brytpunkten mellan tillväxt och kontraktion) sedan februari, i november noterades PMI på 46,9, vilket var högre än både föregående månad och analytikernas estimat. I övrigt noterades tillverkningsindustrin i eurozonens sjunkande aktivitet för tionde månaden i följd.

Handelskonflikten mellan USA och Kina gick in i en ny fas då President Donald Trump skrev på den nya Hongkong-lagen. Lagen går i korthet ut på att stötta demokrati och mänskliga rättigheter i Hongkong, samt att USA kan införa sanktioner mot de som anses skyldiga att kränka dessa rättigheter. Inte helt oväntat verkar relationen mellan USA och Kina ha blivit något frostigare av detta och de planerade tullhöjningarna den 15:e december närmar sig nu utan nya framsteg gällande ett handelsavtal. På den positiva sidan noteras att det fortsatt är god tillväxt i den amerikanska privatkonsumtionen. Under månaden kom en upprevidering av amerikansk BNP för det tredje kvartalet samt statistik över varaktiga konsumtionsvaror som visade de högsta beställningstalen sedan handelskriget startade förra året.

Sveriges BNP-tillväxt under det tredje kvartalet var 0,3 procent jämfört med det andra kvartalet. Analytikernas förväntningar låg på 0,2 procent. Den främsta förklaringen var exporten som ökade med 1,4 procent och nettoexporten ökade med 0,3 procent. De svenska hushållens konsumtion visade tillväxt om 0,4 procent under kvartalet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden svagt fallande kreditspreadar i både investment grade och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,06 procent i slutet av månaden, efter att ha legat i positivt territorium under hela november. Den svenska 10-åriga statsobligationen gick under månaden över 0,0 procent för första gången sedan juli och efter en liten tillbakagång noterades den på 0,0 procent i slutet av månaden. I övrigt visade de flesta 10-åriga statsobligationerna en negativ trend med högre räntor, där Storbritanniens 10-åriga statsobligation var undantaget med en nedgång på 0,01 procentenheter.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass 1 mån i år 3 år Från start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK 0,20% 2,80% 7,74% 15,22%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum 2014-06-18
Förvaltningsavgift 1 %
Prestationsbaserad avg. N/A
Riskgrad 2 av 7
PPM-nummer 351049
Största innehav (%)
AUSTEVOLL FRN 17-21.06.23 2,7%
PROTECTOR F FRN 17-31.03.47 2,4%
GJENSID FOR FRN 14-03.10.44 2,3%
REALKRDT FRN 19-01.10.23 1,8%
LAERINGSVER FRN 17-01.06.2 1,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.