Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond november 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under november med 0,20 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,80 procent. November var generellt en stark månad för riskfyllda tillgångar, så också för företagsobligationer. Viss makrostatistik pekar nu i riktning mot att konjunkturavmattningen inte nödvändigtvis blir så illa som befarat. I Norden var det hög aktivitet i primärmarknaden med förhållandevis många nyemissioner. Marknaden understöds av stora inflöden till företagsobligationsfonder, bland annat rapporterade svenska fondhandlarföreningen inflöden på över fem miljarder kronor under oktober vilket är en rekordnotering.

Bland de större bidragsgivarna återfanns Ocean Yield som under månaden genomförde en aktieemission i syfte att finansiera tillväxtinvesteringar och stärka upp balansräkningen. Bolaget fortsätter därmed att expandera sin flotta med modernt tonnage och villkoren för fortsatta investeringar uppges vara attraktiva. Utöver detta genomförde Ocean Yield en förtida refinansiering av ett obligationslån med förfall 2020, vilket ger en förbättrad förfalloprofil på bolagets skulder.

Även konsumentkreditbolaget 4Finance gav ett positivt avkastningsbidrag efter att bolaget presenterat sin kvartalsrapport som påvisade ett lägre räntenetto, resultatet före skatt var dock stabilt tack vare lägre kostnader. Soliditeten rapporterades något högre, tack vare en god likviditetssituation har bolaget fortsatt att köpa tillbaka obligationer med förfall 2022. Det norska kredithanteringsbolaget B2 Holding återfanns likaså på vinnarlistan efter att ha presenterat en kvartalsrapport utan negativa överraskningar och prognoser om att skuldsättningen kommer minskas under kommande år.

På den negativa sidan återfanns bland annat Marine Harvest vars obligationer föll tillbaka något efter att sektorn pressats av ett förslag om högre skatter för företag som bedriver fiskuppfödning i Norge. Även obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden kom under press efter det att bolaget presenterat ett bud på den större konkurrenten Hemfosa. Om förvärvet går igenom kommer det medföra att Samhällsbyggnadsbolagets finansiella nyckeltal, främst belåningsgraden, åtminstone kortsiktigt försämras. På längre sikt finns tydliga fördelar med förvärvet då ett större bolag skapas vilket kan ge en mer effektiv förvaltning och på sikt lägre finansieringskostnader.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i hybridobligationer från Heimstaden Bostad och säkerställda obligationer från United Camping. Även det norska It-bolaget Crayon, som är en global återförsäljare och konsult inom mjukvara, adderades till portföljen. Crayon uppskattas för dess attraktiva position i en snabbt växande marknad som gynnas av en stark digitaliseringstrend. Därtill utökades exponeringen mot Ocean Yield.

Under november var det så dags för den nytillträdda ECB-chefen Christine Lagarde att hålla sitt första penningpolitiska tal. Lagarde påpekade, likt sin företrädare, att Europa behöver en ny policymix där finanspolitiken behöver stödja de penningpolitiska åtgärderna. Således håller ECB fortsatt fast vid att högre statliga utgifter och skattelättnader bör gälla för eurozonens länder. Gällande ekonomiska data så har eurozonens inköpschefsindex varit under 50 (brytpunkten mellan tillväxt och kontraktion) sedan februari, i november noterades PMI på 46,9, vilket var högre än både föregående månad och analytikernas estimat. I övrigt noterades tillverkningsindustrin i eurozonens sjunkande aktivitet för tionde månaden i följd.

Handelskonflikten mellan USA och Kina gick in i en ny fas då President Donald Trump skrev på den nya Hongkong-lagen. Lagen går i korthet ut på att stötta demokrati och mänskliga rättigheter i Hongkong, samt att USA kan införa sanktioner mot de som anses skyldiga att kränka dessa rättigheter. Inte helt oväntat verkar relationen mellan USA och Kina ha blivit något frostigare av detta och de planerade tullhöjningarna den 15:e december närmar sig nu utan nya framsteg gällande ett handelsavtal. På den positiva sidan noteras att det fortsatt är god tillväxt i den amerikanska privatkonsumtionen. Under månaden kom en upprevidering av amerikansk BNP för det tredje kvartalet samt statistik över varaktiga konsumtionsvaror som visade de högsta beställningstalen sedan handelskriget startade förra året.

Sveriges BNP-tillväxt under det tredje kvartalet var 0,3 procent jämfört med det andra kvartalet. Analytikernas förväntningar låg på 0,2 procent. Den främsta förklaringen var exporten som ökade med 1,4 procent och nettoexporten ökade med 0,3 procent. De svenska hushållens konsumtion visade tillväxt om 0,4 procent under kvartalet.

De nordiska och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden svagt fallande kreditspreadar i både investment grade och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på 0,06 procent i slutet av månaden, efter att ha legat i positivt territorium under hela november. Den svenska 10-åriga statsobligationen gick under månaden över 0,0 procent för första gången sedan juli och efter en liten tillbakagång noterades den på 0,0 procent i slutet av månaden. I övrigt visade de flesta 10-åriga statsobligationerna en negativ trend med högre räntor, där Storbritanniens 10-åriga statsobligation var undantaget med en nedgång på 0,01 procentenheter.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK0,20%2,80%7,74%15,22%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
AUSTEVOLL FRN 17-21.06.232,7%
PROTECTOR F FRN 17-31.03.472,4%
GJENSID FOR FRN 14-03.10.442,3%
REALKRDT FRN 19-01.10.231,8%
LAERINGSVER FRN 17-01.06.21,5%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.