Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond oktober 2019

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) sjönk under oktober med 0,47 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,60 procent. Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden understöddes av bolagens rapporter för det tredje kvartalet som överlag levt upp till investerarnas förväntningar. Rapporterna avspeglar dock signalerna om en dystrare konjunkturutveckling genom att prognoserna för kommande kvartal är mer återhållsamma. Kreditspreadarna för high yield-emittenter var allmänt oförändrade medan en viss ihop gång noterades för de mer kreditvärdiga investment grade-bolagen. Stigande europeiska statsobligationsräntor, med markanta ränteuppgångar i svenska obligationer, medförde press på kurserna för fastränteobligationer.

Bland månadens större positiva bidragsgivare återfanns Telia som utvecklades väl efter bolagets rapport påvisat en viss nedgång i tjänsteintäkter justerat för förvärv och ett rörelseresultat som var något starkare än väntat. Ur ett kreditperspektiv noteras att kassaflödet förbättrades avsevärt samtidigt som bolaget meddelade att återköpen av aktier avslutas i förtid. Även Hexagon Composites gav ett betydelsefullt avkastningsbidrag efter att bolaget guidat för förbättrade utsikter inom bränslesystem till transitbussar och lastbilar.

På den negativa sidan återfanns framförallt det norska betaltjänstbolaget Melin Group vars obligationer föll kraftigt i värde efter att två poster omsatts på oväntat låga kursnivåer. I slutet av månaden bjöd bolaget in till en uppdatering med investerare där ledningen upprepade att den underliggande utvecklingen överlag är tillfredsställande men att de finansiella resultaten låter vänta på sig. Rörelseresultatet för 2019 förväntas förbättras något jämfört med föregående år. Sett till nuvarande intjäning är bolaget högt skuldsatt, kostnadssynergier och förväntat ökade intäkter från förvärvade verksamheter i Sverige ger dock förutsättningar för att bolaget kan komma till rätta med de finansiella nyckeltalen under nästa år.

På den negativa sidan återfanns även Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars obligationer handlades ned trots en stark kvartalsrapport. Bolaget genomförde under oktober ett återköp av efterställda obligationer med en betydande premie samtidigt som nya efterställda obligationer emitterades. Refinansieringen kommer att bidra till att sänka räntekostnaderna ytterligare och är ett viktigt steg på vägen i bolagets ambition att nå en högre kreditrating.

Under månaden avyttrades hela innehavet av obligationer från Stora Enso och Dometic, båda försäljningarna syftade till att minska andelen cykliska bolag. Dessutom avyttrades innehavet av efterställda obligationer från Länsförsäkringar Bank.

Fonden deltog i nyemissionen från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden som nu utgör den största emittenten bland fondens räntebärande innehav. Därtill utökades innehaven av obligationer från rederiet Songa Container och försäkringsbolaget Gjensidige.

Likt september valde amerikanska centralbanken (Fed) att i oktober sänka styrräntan med 0,25 procentenheter. Feds policyränta ligger därmed i intervallet 1,5–1,75 procent. Jerome Powell, ordförande för Fed, framhöll på presskonferensen att den nuvarande penningpolitiken sannolikt är lämplig för en fortsatt ekonomisk expansion. Den internationella riskbilden bedömdes ha förbättrats något, i och med att handelssamtalen fortgår mellan USA och Kina, men även att risken för ett avtalslöst Brexit har minskat. Således försöker Fed informera marknaden att detta sannolikt kan vara den sista räntesänkningen för en tid framöver. Under månaden kom också statistik över amerikansk BNP-utveckling som visade på en tillväxt om 1,9 procent under det tredje kvartalet, något över analytikernas förväntan på 1,6 procent.

I Europa avgick Mario Draghi som ordförande för den Europeiska centralbanken (ECB) och ersattes av förra IMF-chefen Christine Lagarde. ECB valde att lämna räntan oförändrad och återupprepade mantrat att banken inte avser att höja styrräntan förrän inflationen konvergerar till inflationsmålet om 2,0 procent.

Oktober var också månaden som Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen skulle ske, med eller utan avtal. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson fick efter förhandlingar med EU igenom ett uppdaterat avtal för Brexit, som sedan det brittiska parlamentet skulle rösta igenom, för att utträdet skulle kunna ske med ett avtal på plats. Dock röstades förslaget ned och parlamentet bestämde sedermera att Storbritannien skulle ansöka om ännu ett uppflyttat datum för utträde. I slutet av månaden röstade EUs medlemsländer till fördel för att skjuta på tidsfristen till den 31 januari. Boris Johnson svarade parlamentets nedröstning med att kräva ett nyval vilket nu kommer att ske den 12 december. Tories, med Boris Johnson i spetsen, leder flera valundersökningar. Det verkar således bli ett par varv till av diskussioner innan Storbritannien lämnar EU.

Den svenska Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad under sitt oktobermöte och meddelar samtidigt att den troligtvis höjs i december. Riksbanken menar att även om de ekonomiska prognoserna är något nedreviderade ger de inte bilden av en lågkonjunktur, vare sig i omvärlden eller i Sverige och att inflationen sedan 2017 har varit nära inflationsmålet. Samtidigt som Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad justerades prognosen om reporäntans utveckling, där en reporänta på noll förväntas fram till 2022.

De nordiska- och europeiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både investment grade och det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,02 procent i slutet av månaden, efter att ha legat under 0,0 procent under hela oktober. 10-åriga statsobligationerna visade en negativ trend med högre räntor, där Storbritanniens 10-åriga statsobligation stack ut mest med en uppgång på 0,20 procentenheter. Den svenska 10-åriga statsobligationen närmar sig nu 0,0 procent i avkastning och noterades i slutet av månaden på -0,11 procent, en uppgång med 0,18 procentenheter.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligationsfond – R SEK-0,47%2,60%7,81%14,99%

Gustav Fransson

Förvaltare av Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

Alexander Larsson Vahlman

Senior Analytiker

Översikt
Startdatum2014-06-18
Förvaltningsavgift1 %
Prestationsbaserad avg.N/A
Riskgrad2 av 7
PPM-nummer351049
Största innehav (%)
GJENSID FOR FRN 14-03.10.442,3%
REALKRDT FRN 19-01.10.231,8%
AMERICAN 9.25% 17-22.02.22P1,7%
PWT HOLDING FRN 17-18.10.221,4%
TRYG FORS FRN 15-13.11.451,0%

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.