Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CNI Nordic 5 AB

Attraktiv investerings-möjlighet med fokus på onoterade bolag i Norden

CNI Nordic 5 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i onoterade tillväxtbolag som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. CNI Nordic 5 AB fokuserar på entreprenörsdrivna bolag vars produkter och/eller tjänster vid investeringstillfället har vunnit acceptans på relevanta marknader och står inför en period av tillväxt i omsättning och lönsamhet.

Det typiska investeringsobjektet har vid investeringstillfället en skalbar affärsmodell och ett begränsat konjunkturberoende. Med skalbar affärsmodell avses ett företag, vars verksamhet relativt lätt och utan alltför stora kapitaltillskott kan utökas och anpassas efter skiftande behov. Investeringsverksamhetens geografiska fokus är Sverige och norra Europa.

Våra portföljbolag

Nyheter/Pressmeddelande

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Missa inga uppdateringar från CNI Nordic 5!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2024

Datum Aktivitet
2024-02-29 Årsredovisning 2023
2024-04-03 Årsstämma
2024-08-30 Delårsrapport januari-juni 2024

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se.

Styrelse i CNI Nordic 5

Coeli har inlett ett samarbete med ett team som leds av Jesper Almkvist och Erik Ejerhed vilka tidigare upprättat fyra investeringsstrukturer under namnet CNI vilket står för Club Network Investments (”Teamet”). Genom samarbetet etableras Bolaget tillsammans med Teamet, Coeli Asset Management AB utses till AIF-förvaltare och teamet kommer med sitt nätverk och den kunskap de besitter att bidra till värdeutvecklingen i Bolaget.

Styrelse i CNI Nordic 5 AB
Styrelsen i CNI Nordic 5 AB består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn.

Styrelseordförande
Filippa Kelo

Head of Product Management, Coeli Investment AB
Född: 1991
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi
Filippa Kelo är aktiv i Coelikoncernens private equity- och fastighetsstrukturerna sedan 2018 och har tidigare erfarenhet från bland annat revison på Ernst & Young och från Finansinspektionen.

Ledamot
Erik Ejerhed

Partner på CNI Advisory AB
Född: 1976
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi (KTH), Fil.kand. i ryska (Stockholms universitet)
Erik Ejerhed har varit yrkesverksam i finansbranschen i 21 år, bland annat som aktieanalytiker, kapitalförvaltare och general partner, företrädesvis i London och Stockholm. 2011 grundade Erik CNI Advisory AB tillsammans med Jesper Almkvist och Kim Johnsson.

Ledamot
Henrik Arfvidsson

VD för CNI Nordic 5 AB
Född: 1980
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coelikoncernen sedan 2007. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i private equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika private equitybolagen i koncernen samt CNI Nordic 5 AB. Henrik Arfvidsson verkar även som portföljförvaltare för Coeli Asset Management AB.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska CNI Nordic 5 AB´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman den 3 april 2023 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till CNI Nordic 5 AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, återfinns i bolagets årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder CNI Nordic 5