Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

CNI Nordic 5 AB

Attraktiv investerings-möjlighet med fokus på onoterade bolag i Norden

CNI Nordic 5 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i onoterade tillväxtbolag som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. CNI Nordic 5 AB fokuserar på entreprenörsdrivna bolag vars produkter och/eller tjänster vid investeringstillfället har vunnit acceptans på relevanta marknader och står inför en period av tillväxt i omsättning och lönsamhet.

Det typiska investeringsobjektet har vid investeringstillfället en skalbar affärsmodell och ett begränsat konjunkturberoende. Med skalbar affärsmodell avses ett företag, vars verksamhet relativt lätt och utan alltför stora kapitaltillskott kan utökas och anpassas efter skiftande behov. Investeringsverksamhetens geografiska fokus är Sverige och norra Europa.

Våra portföljbolag

Nyheter/Pressmeddelande

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Missa inga uppdateringar från CNI Nordic 5!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2023

Datum Aktivitet
2023-02-28 Årsredovisning 2022
2023-04-03 Årsstämma
2023-08-31 Delårsrapport januari-juni 2023

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se.

Styrelse i CNI Nordic 5

Coeli har inlett ett samarbete med ett team som leds av Jesper Almkvist och Erik Ejerhed vilka tidigare upprättat fyra investeringsstrukturer under namnet CNI vilket står för Club Network Investments (”Teamet”). Genom samarbetet etableras Bolaget tillsammans med Teamet, Coeli Asset Management AB utses till AIF-förvaltare och teamet kommer med sitt nätverk och den kunskap de besitter att bidra till värdeutvecklingen i Bolaget.

Styrelse i CNI Nordic 5 AB
Styrelsen i CNI Nordic 5 AB består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn.

Styrelseordförande
Lukas Lindkvist

VD Coeli Investment Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas VD för Coeli Investment Management AB. Innehav i Bolaget: Indirekt innehav i Bolaget genom ägande av 5,02 procent av aktierna i Coeli Holding AB som vid tidpunkten för publicerat prospekt indirekt äger 37 procent av aktierna i Bolaget.

Ledamot
Erik Ejerhed

Partner på CNI Advisory AB
Erik Ejerhed har varit yrkesverksam i finansbranschen i 17 år, bl.a. som aktieanalytiker, kapitalförvaltare och general partner, företrädesvis i London och Stockholm. För närvarande är Erik Ejerhed Partner på CNI Advisory AB. Innehav i Bolaget: Direktinnehav i Bolaget genom ägande av 25,2 procent av aktierna i Bolaget.

Ledamot
Henrik Arfvidsson

VD för CNI Nordic 5 AB
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen och sedan 2018 även för CNI Nordic 5 AB. Innehav: Indirekt innehav i Bolaget genom ägande av 0,08 procent av aktierna i Coeli Holding AB som vid tidpunkten för avgivandet av detta Prospekt indirekt äger 37 procent av aktierna i Bolaget.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska CNI Nordic 5 AB´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman den 31 mars 2022 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till CNI Nordic 5 AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, återfinns i bolagets årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder CNI Nordic 5