Förnybar energi – Är nätanslutning nästa flaskhals?

En artikel som belyser möjligheterna med att bygga ut elnätet.

Energiomställningen har verkligen unik medvind med både US Inflation Reduction Act (IRA) och EU Net Zero Industry Act. Vi befinner oss i den andra fasen av energiomställningen, som drivs av energisäkerhet och säkerhet i leveranskedjor lika mycket som kampen mot klimatförändringar. Vi anser att denna andra fas kommer bli betydligt större och mer kraftfull, och den kommer att påskynda energiomställningen.

Det kommer dock inte att vara en dans på rosor trots de otroligt gynnsamma incitamentsprogrammen. Förra månaden skrev vi om de snabba förbättringarna av tillståndsprocesserna, särskilt i Europa, som har varit en betydande flaskhals. Eftersom tillståndsgivning är på väg att bli billigare och snabbare kommer nästa flaskhals sannolikt att vara nätanslutning och överföringskapacitet. När vi ställer om från ett energisystem som transporterar en blandning av fossila bränslen och el till ett som i allt högre grad transporterar endast el är det förståeligt att de fysiska kablarna kräver uppgraderingar. Detta gäller för de flesta regioner i Europa och de flesta stater i USA. Innan ett projekt för förnybar energi ansluts till elnätet krävs ett godkännande för att ansluta. Dessa godkännanden blir allt dyrare och är redan oöverkomligt dyra i vissa regioner.

I USA är det inte bara ett föråldrat nät, utan det är också en politisk fråga eftersom olika staterna har olika elektriska system. Det är för närvarande nära 2000 GW förnybara energiprojekt som väntar på nätanslutning i USA, enligt Lawrence Berkeley National Laboratory. Detta är ungefär 50% mer än den totala effekten av alla kraftverk i landet. Se nedan.

Jämnför statistik-kapacity 2010-2022

Existing U.S. capacity (2010 and 2022) compared to interconnection queue capacity (2010 and 2022).
Källa: Lawrence Berkeley National Laboratory.


ENORMT INTRESSE AV ATT UTVECKLA PROJEKT INOM FÖRNYBAR ENERGI

Den goda nyheten är att det finns ett enormt intresse att utveckla projekt inom förnybar energi. Den dåliga nyheten är att nätanslutnings-kön växer snabbare än projekt installeras. Nätanslutningstiderna har redan ökat med 2,5 gånger sedan mitten av 2000-talet, nu tar det i genomsnitt 3 år för sol- och vindprojekt i USA. Tillväxten inom förnybar energi skulle ha varit ännu starkare om det inte vore för detta problem.

För att möjliggöra fler anslutningar kräver överföringsnätet betydande uppgraderingar och utbyggnader. Till exempel uppskattar Bloomberg New Energy Finance (BNEF) att 21 biljoner dollar kommer behöva investeras för att expandera och förstärka våra globala elnät för att vi ska kunna nå netto noll utsläpp år 2050. Det innebär en betydande investeringsmöjlighet för fonden.

Under mars sa FERC-ordföranden att de arbetar febrilt för att lägga fram en överföringsreform (transmission reform), ett viktigt steg för att lindra flaskhalsen i nätanslutningarna. Det här är ett viktigt område som vi följer noga eftersom de projekt som för närvarande väntar på nätanslutning ensamt är tillräckliga för att minska USA:s utsläpp av växthusgaser till år 2030 med 50 procent från toppen 2007 och stadigt styra landet mot netto noll år 2050. Vi är hoppfulla.

Vidar Kalvoy

Förvaltare

Vidar Kalvoy

Förvaltare  • Portföljförvaltare och grundare av Coeli Renewable Opportunities-fonden. ​
  • Förvaltat aktier inom energisektorn sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. ​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London under 9 år, en marknadsneutral hedgefond. ​
  • Erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London och aktieanalys inom teknologisektorn i Frankfurt och Oslo. ​
  • MBA från IESE i Barcelona och Civilekonom från Norges Handelshögskola.
  • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.


  Joel Etzler

  Förvaltare

  Joel Etzler

  Förvaltare
   • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
   • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
   • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
   • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
   • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
   • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
   • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
   • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


   VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

   Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

   Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

   Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

   Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.