Förnybar energi – Står stjärnorna äntligen rätt?

En artikel som diskuterar möjligheterna inom förnybar energi, inte bara på längre sikt utan i allt högre grad på kort och medellång sikt.

Investerare inom förnybar energi och avkarbonisering har upplevt kraftiga uppgångar och fall de senaste åren, det har ofta slutat i bubblor som spricker. Men som vi har diskuterat i tidigare månadsrapporter är den långsiktiga strukturella tillväxten inom dessa områden i stort sett garanterad. Energiomställningen, ur ett investeringsperspektiv, har rört sig från en vilja att bekämpa klimatförändringar till en fråga om energisäkerhet och säkerhet i försörjningskedjorna. Denna andra fas i omställningen är betydligt mer potent med kraftigt ökande investeringar. Detta är särskilt tydligt i västvärlden där övergången påskyndas av lagstiftningsåtgärder som Inflation Reduction Act (IRA) i USA och RePowerEU samt Net Zero Industrial Act (NZIA) i Europa.

Trots dessa positiva framsteg har aktierna inom sektorn inte presterat särskilt bra på senare tid. Men vi tror att detta är på väg att förändras och vi anser att det finns anledning att bli mer optimistisk på både kort, medellång och lång sikt.

Den långsiktiga argumentationen är väl etablerad som vi beskrev ovan och specifikt i vårt månadsbrev från februari. På medellång sikt, fram till 2024 och 2025, förväntar vi oss en förbättring när inflationen och räntorna normaliseras, vilket leder till en ökad värdering av långsiktiga tillgångar, vilka utgör en betydande del av de förnybara energiaktierna.

LAGSTIFTNINGSÅTGÄRDER I TYSKLAND

Dessutom görs framsteg inom NZIA, den europeiska versionen av IRA. Tyskland förbereder sig för att tillkännage en rad lagstiftningsåtgärder, inklusive införandet av en ”tysk IRA”. Detta innebär bl.a. en klassificering av förnybara energikällor som ”tillgångar av nationellt och strategiskt intresse”; en avgörande beteckning som effektivt skyddar utvecklare av förnybar energi från rättsliga utmaningar från kommuner eller hushåll, som hänvisar till exempelvis vindparker som är för nära bostadsområden eller hotar vissa fågelarter. Denna förändring är avgörande för att eliminera förseningar i utvecklingen av förnybar energi och förväntas frigöra betydande investeringar inom området. Goldman Sachs förutspår en potential på upp till 250 miljarder euro enbart i Tyskland.

Många europeiska länder kommer sannolikt att följa Tysklands exempel, vilket får vissa att tro att den europeiska IRA kommer att mobilisera större investeringar än sin amerikanska motsvarighet. Med tanke på att den amerikanska IRA inte har något tak som NZIA i Europa är vi inte övertygade. Oavsett detta är det tydligt att båda lagstiftningspaket kommer att attrahera investeringar storleksordningen biljoner euros.

Det finns dessutom några betydelsefulla utvecklingar som förtjänar uppmärksamhet på kort sikt. För det första underpresterade amerikanska förnybara aktier betydligt i april och maj, då investerare var oroliga för att IRA skulle bli negativt påverkad av utkomsten av USA:s skuldtaksförhandlingar. Lyckligtvis inträffade inte detta och skuldtaket har nyligen lyfts. För det andra släpps för närvarande specifika detaljer om subsidier från IRA, vilket innebär att pengar kommer att börja riktas till projekt och utrustning till förmån för de involverade företagen.

För det tredje håller tillståndsprocesser på att förbättras på båda sidorna av Atlanten. Det finns fortfarande fyra gånger fler vindprojekt som väntar på tillstånd än de som är under konstruktion, vilket bör indikera vikten av att effektivisera processen.

Sammanfattningsvis, medan vår optimism initialt kretsade enbart kring de långsiktiga investeringsmöjligheterna inom förnybar energi, blir vi allt mer optimistisk kring dessa även på medellång och kort sikt.

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  Vidar Kalvoy

  Förvaltare

  Vidar Kalvoy

  Förvaltare   • Portföljförvaltare och grundare av Coeli Renewable Opportunities-fonden. ​
   • Förvaltat aktier inom energisektorn sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. ​
   • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
   • Ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London under 9 år, en marknadsneutral hedgefond. ​
   • Erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London och aktieanalys inom teknologisektorn i Frankfurt och Oslo. ​
   • MBA från IESE i Barcelona och Civilekonom från Norges Handelshögskola.
   • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.


   VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

   Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

   Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

   Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

   Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.