Förnybar energi – Virtuella kraftverk kan öka flexibiliteten i elnätet

En artikel som lyfter fram de långsiktiga möjligheterna inom elektrifiering i hemmet, solenergi i bostäder och virtuella kraftverk.

April visade sig vara en utmanande månad för aktier inom förnybar energi, vilket indikeras av nedgången på 5-6 procent i huvudindexen. Solsektorn var särskilt svag med TAN som föll med 7,3 procent under månaden. Den primära katalysatorn var Enphase’s resultatrapport för första kvartalet, som påminde marknaden om risken för en betydande avmattning på den amerikanska bostadssolenergimarknaden under andra halvåret. Detta tillskrivs främst effekterna av den nya regleringen av nettomätning (NEM 3.0) i Kalifornien, men högre räntor påverkar också efterfrågan i viktiga solelstater som Texas och Florida.

Vi vill vara tydliga här, detta är gamla nyheter. Den sista faktorn som påverkar solenergiaktier och dess investerare är dock den påbörjade debatten om höjningen av USA:s skuldtak där republikanerna ber om en omfattande lista med kostnadsminskningar, inklusive att skära ned IRA och annan finansiering för att bekämpa klimatförändringarna. Detta skulle vara fruktansvärt för solenergiföretag och en analytiker på säljsidan kategoriserade det som en ”köparstrejk” i aktierna tills det finns mer klarhet i denna fråga.

Detta var en viktig anledning till att vi minskade nettoexponeringen i början av månaden. I det långa loppet är dock denna svaghet i bostadssolenergimarknaden mer ett farthinder än något annat. Låt oss ta ett steg tillbaka och ser till de långsiktiga möjligheterna inom solenergi på hustak vilket kan förklara varför vi är försiktiga i närtid men väldigt optimistiska för framtiden.

Medan storskalig solenergi är den billigaste energiformen globalt, är solel på taket inte det. Det erbjuder dock flera andra fördelar. För det första kräver det inte ytterligare markanvändning eftersom det utnyttjar befintliga tak med elanslutning. För det andra genererar den kraft vid förbrukningspunkten, vilket minskar behovet av omfattande nätinfrastruktur. Dessutom är solel på taket mycket motståndskraftig eftersom det inte finns någon enskild punkt som kan dra ned en stor del energiproduktion som t.ex när kärnkraftverk måste stänga ned vid något fel. Denna decentraliserade energikälla (Distributed Energy Resource, DER) öppnar också upp möjligheter för virtuella kraftverk (Virtual Power Plant, VPP). En VPP är i praktiken ett antal bostadsbatterier som hanteras i molnet som lagringsbackup under perioder med hög belastning på elnätet. För kunderna som har solel och batterier installerade kan uppkoppling mot ett VPP vara väldigt fördelaktigt eftersom de kan välja att sälja sin överskottsel, hur mycket och när och då tjäna pengar på den baserat på marknadspriserna. Under det senaste kvartalet såg vi etableringen av flera VPPs över hela USA.

I slutet av månaden släppte The Brattle Group, en ledande konsultfirma, en intressant studie om den ekonomiska effekten av VPP på nätet. Enligt deras resultat kan det vara förvånansvärt kostnadseffektivt ur ett systemperspektiv att utnyttja VPP för att balansera elnätet. Enligt studien var VPPs  40-60 procent billigare än traditionella naturgaseldade toppkraftverk eller storskalig batterilagring. Denna kostnadsfördel understryker den ekonomiska bärkraften och attraktiviteten hos VPP som en nätförvaltningsstrategi.

Ännu viktigare är att vi förväntar oss att värdet som VPPs bidrar med kommer att växa över tiden. När antalet elfordon (EVs) ökar, kan deras batterier över tid fungera som värdefull lagringsbackup för VPPs och därmed minska behovet av dyra infrastrukturinvesteringar.

Energiomställningen kräver en mängd olika lösningar

Observera att vi inte föreslår att kostsamma infrastrukturinvesteringar inte kommer att vara nödvändiga, energiomställningen kräver en mängd olika lösningar. Integreringen av VPP och det potentiella utnyttjandet av elbilsbatterier skulle dock vara viktiga bidrag för att stärka nätet för att förbereda för ökad elektrifiering, inte bara av bilar.

Energiomställningen är ofta föremål för politisering, där förespråkare för specifika teknologier, som till exempel solenergi eller kärnkraft, tävlar om dominans. Sanningen är att vi behöver en diversifierad portfölj av energikällor. En vanlig missuppfattning vi ofta stöter på är att det kommer att vara nära omöjligt att uppfylla laddningskraven för elbilar. I verkligheten är dock elektrifiering av persontransporter inte en särskilt stor utmaning för nätet. Enligt våra beräkningar skulle t.ex en elektrifiering av alla bilar i Sverige öka elbehovet med endast cirka 10 TWh eller cirka 7 procent av den totala elförbrukningen. För referens har vi använt antaganden att 5 miljoner bilar kör i genomsnitt 35 km per dag, och förbrukar i genomsnitt 150 Wh/km.

Attraktionskraften för att äga en elbil kommer därmed förbättras i takt med att fler VPP-erbjudanden introduceras. Bilen kommer inom en snar framtid att börja generera kassaflöde samtidigt som den stödjer nätet. Dessutom leder den ökade penetrationen av elbilar till en större efterfrågan på solenergilösningar på taket och energilösningar för smarta hem. Detta är en anledning till att vi tror att de långsiktiga utsikterna för solenergiaktörerna för just bostadsmarknaden är ljusa.

Vidar Kalvoy

Förvaltare

Vidar Kalvoy

Förvaltare  • Portföljförvaltare och grundare av Coeli Renewable Opportunities-fonden. ​
  • Förvaltat aktier inom energisektorn sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. ​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London under 9 år, en marknadsneutral hedgefond. ​
  • Erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London och aktieanalys inom teknologisektorn i Frankfurt och Oslo. ​
  • MBA från IESE i Barcelona och Civilekonom från Norges Handelshögskola.
  • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.


  Joel Etzler

  Förvaltare

  Joel Etzler

  Förvaltare
   • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
   • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
   • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
   • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
   • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
   • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
   • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
   • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


   VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

   Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

   Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

   Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

   Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.