Förskoleföretaget Bright Horizon Family Solutions är nytt spännande innehav

Vi har köpt USA:s största och ledande kedja för förskolor, Bright Horizon Family Solutions. Bolaget driver 1094 förskolor och majoriteten av skolorna finns i USA, Storbritannien och Nederländerna. De driver också förskolor i Kanada och Indien men de är betydligt färre till antalet. Bright Horizon har också verksamhet i form av familjestöd och utbildningsrådgivning, men förskoleverksamheten är den största delen och utgör 82 procent av omsättningen. I Sverige är det i huvudsak kommunerna som sörjer för förskoleplats åt våra barn medan i USA och Storbritannien får barnomsorgen betalas med privata pengar. Bright Horizon har en lång historik och har drivit förskolor i mer än 30 år och de har ingen större konkurrent varken i USA eller i Storbritannien. Bright Horizons förskolor drivs i ett samarbete med stora internationella bolag som erbjuder förskoleplatser till bolagets anställdas barn som en förmån. I slutet av 2019 hade Bright Horizon avtal med 1150 olika bolag. Exempel på bolag som de har avtal med är Microsoft, Amgen, Pepsi, Toyota, Pfizer och Johnsson & Johnsson.

Vårt investeringscase bygger på att barnomsorg är något som internationella storföretag måste erbjuda sina anställda för att de ska kunna fokusera på jobbet och leverera toppresultat. Idag är arbetslösheten i USA 13,3 procent och i Storbritannien 7,8 procent och vi ser att arbetslösheten kommer att sjunka till lägre nivåer under en 12–18 månaders period. I takt med att arbetslösheten faller kommer Bright Horizon öppna fler förskolor och intäkter kommer tillbaka till historiska nivåer. Vi gör också bedömningen att några av konkurrenterna har blivit utslagna vilket gör att Bright Horizon har färre aktörer att konkurrera mot. Under coronakrisen har vi sett i andra branscher att de starka bolagen med en bra affärsmodell blir starkare medan de svaga slås ut eller tappar omsättning.

Vi bedömer det högst sannolikt att Bright Horizon också kommer att fortsätta göra förvärv. Utgår vi från historiken lär det bli mest förvärv i USA och Storbritannien de kommande åren.


Bright Horizon Family Solution har en 30 procents uppsida till historiska kurser. Källa: Bloomberg.

Vi räknar med en 30 procents uppsida i Bright Horizon när arbetslösheten faller. Oftast har marknaden rätt men i det här fallet tycker vi att marknaden har fel eftersom behovet av barnomsorg underskattas. Det borde finnas en relativt stor sannolikhet att kursen kommer att komma tillbaka till något som påminner om historiska kurser som bolaget handlades till innan coronakrisen.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.