Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities april 2023

Coeli Global Opportunities steg med 0,18% april vilket summerar årets uppgång till 3,36%.

Rapportsäsongen är i full gång och än så länge har inte våra innehav bjudit på några större överraskningar. Vi har dock sett en ökad volatilitet på marknaden rent generellt där vissa aktier belönas rikligt på rapportdagen och andra blir ordentligt straffade.

Som vi skrivit om tidigare så tycker vi att AutoNation är ett fortsatt spännande innehav. De senaste två-tre åren har bolaget strukturellt förbättrat sin marginal och den kassaflödesboost man fick under Covid har bland annat använts för att köpa tillbaka en stor andel aktier.

Marknadens syn på bolaget har varit att när överlönsamheten per såld bil återgått till mer normala nivåer så bör även marginalen komma ner till samma nivå som innan Covid. Vi delar inte riktigt den bilden och än så länge har det inte skett. AutoNations arbete med kostnadseffektivisering har gjort att verksamheten faktiskt är mer effektiv idag än innan Covid. Vi tror att när marknaden normaliseras och kreditmarknaden stabiliseras så kommer också aktiemarknaden få upp ögonen för verksamhetens nya kostym.

Portföljuppdatering

Under månaden har vi sålt vårt innehav i Semler Scientific och ökat vårt innehav i Balder. Förutsättningarna för Semlers case har ändrats och vi valde därför att sälja innehavet. Fastighetssektorn har haft det motigt en tid men vi tror bland annat att det finns positiva triggers för sektorn i takt med att ränteuppgången mattas av. Vi valde därför att öka i kvalitetsbolaget Balder.

Summering

Marknaden har haft en del utmaningar under inledningen av året med höga räntor och stora svårigheter för regionala banker i USA som följd. Ibland krävs det dock volatila perioder för att marknaden ska sortera ut de bra bolagen från de dålig. Vi är fortsatt komfortabla med våra innehav och ser fram emot vad de kan leverera under resten av året.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.