Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities april 2024

Coeli Global Opportunities avkastning var -2,62% under april vilket gör att årets avkastning summeras till 3,19%. Generellt är vi komfortabla med våra innehav men vi blev lite överraskade av Stellantis relativt svaga rapport. Mer om den rapporten nedan. 

Stellantis kvartalsrapport

Stellantis är idag en av världens största biltillverkare och är en sammanslagning av Fiat Chrysler samt Peugeot. Som vi skrev om i förra månadsbrevet så är bolaget välskött, har en av de högsta marginalerna i sektorn samt ett fint kassaflöde. Balansräkningen är väldigt stark med en kassa på 20 miljarder EUR, som man bland annat ger tillbaka till aktieägarna genom aktieåterköp.

Även välskötta bolag med stark balansräkning kan från tid till annan komma med svaga rapporter. Precis det hände Stellantis och under månaden föll aktien 20 %. När det gäller investeringar så kommer inte avkastningen i en rak linje. Ett bra bolag kommer ha bra respektive mindre bra rapporter och det är ”priset ” vi får betala för överavkastning på lång sikt. Om vi tittar närmare på den senaste kvartalsrapporten så var problemet en nedgång på 10 % i försäljningen, som en konsekvens av att bilåterförsäljarna arbetade ner sina lager. Detta är ett typiskt kortsiktigt problem som vi tror är övergående. Vi har en fortsatt positiv tro på bolaget som vi tror kan öka återköpen av aktier och utdelning framöver, men har valt att minska vår exponering tills dess att vi ser att problemen som uppstod under kvartalet har löst sig.

Blue Bird Corporation

Under månaden kom Blue Bird Corporation in som ett nytt innehav i fonden. Bolaget är tredje störst på att tillverka skolbussar i USA och det kanske låter som en tråkig industri, men Blue Birds förbättring av verksamheten den senaste tiden är allt annat än tråkig.

Industrin för skolbussar har inneburit låga marginaler, hög konkurrens, prispress för att vinna kontrakt över konkurrenterna etc. Svåra förhållanden att driva ett framgångsrikt företag i. För cirka 12 månader sedan fick Blue Bird en ny CFO från Daimler Trucks som var fast besluten att ändra på detta vilket också bolagets två största konkurrenter tog tag i. Blue Birds stora problem var att man haft fast pris sina kundkontakt, vilket gjort att man inte kunnat korrigera dessa som en följd av den stigande inflationen.

Bolaget gick över från kontrakt med fast pris till rörligt pris vilket fick en stor positiv inverkan på lönsamheten. Blue Bird och dess konkurrenter valde också att minska ner på produktionen av bussar för att fokusera på vinst framför volym, och på så vis öka lönsamheten. Lägg till att bolaget också kommer börja producera elbussar som har cirka tre gånger högre lönsamhet än fossilt drivna bussar. Blue Bird har alltså strukturerat om sin verksamhet och blivit betydligt mer lönsamma. Till detta adderar man nya produkter som har 200 % högre lönsamhet, en intressant kombination.

Coeli Global har bytt namn till Brock Milton Capital

Vi passar också på att nämna att vårt förvaltningsbolag har bytt namn till Brock Milton Capital. Bolagsnamnet är kopplat till grundarna, Andreas Brock och Henrik Milton, vilket signalerar ett starkt åtaganande, igenkänning och långsiktighet.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.