Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities augusti 2022

Fondens utveckling

Hedgefonden Global Opportunities beskrivs enklast som en mycket koncentrerad aktiefond som tid till annan kan använda indexterminer, olika derivat och enskilda aktiekortningar för att öka eller minska marknadsexponeringen samt utnyttja andra möjligheter som kan dyka upp på världens börser. Strategin är absolutavkastande och fonden har inget jämförelseindex.

Efter en stark månad i juli blev augusti betydligt svagare och fonden tappade -3,21%. Fonden är nu ned -0,11% sedan start. I inledningen av augusti var fonden försiktigt exponerad med en nettoexponering på runt 70% men exponeringen ökades till över 100% under månadens gång. När aktiemarknaden föll under slutet av månaden p.g.a. en mer aggressiv ståndpunkt från Federal Reserve föll således fondens NAV tillsammans med börsen i allmänhet.

Fondens positionering och marknadstro framåt

Efter att vi har gått igenom 60 kvartalsrapporter och tagit del av en mängd bolagspresentationer i sommar kan vi konstatera att bolagen och aktiemarknaden säger olika saker. Bolagen är positiva och kommunicerar att försäljningen rullar på utan större hack i kurvan samt att de tittar på nya förvärvsmöjligheter för att växa. Väldigt få av de rapporterade bolagen upplever några större problem. De bolag som uppvisade det svagaste resultatet har en försäljning direkt mot konsumenter. Smolket i bägaren är dock att Federal Reserve fortsätter att prata upp räntebanan. Vi tycker dock oss se att inflationen börjar mildras och vår bedömning är att det här är sista vapenskramlet innan en mer balanserad syn på räntan presenteras framåt slutet av året.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.