Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities december 2023

Avkastningen för Coeli Global Opportunities var 3,0% i december, vilket gör att den totala avkastningen för 2023 slutade på fina 26,2%. Under månaden var det inga enskilda bolag som stack ut, utan bidraget till avkastningen kom från flera bolag.

Portföljen gynnas av lägre räntor

Räntor har varit på investerare och vanliga sparares läppar de senaste två åren. Många sektorer, framför allt fastigheter och småbolag, har fått se sina aktiekurser falla kraftigt då investerare ifrågasatt bolagens intjäningsförmåga i en miljö med höga räntor.

En viktig orsak till det höga ränteläget är som du säkerligen känner till, en inflation som varit kraftigt stigande i ett flertal av de utvecklade ekonomierna. Som alltid när det sker stora nedgångar på aktiemarknaden så drabbas även kvalitativa bolag trots att de egentligen inte förtjänar den behandlingen av marknaden. I takt med att inflationsuppgången mattats av och att centralbankerna nu är klara med sina höjningar samt börjat fundera på sänkning 2024, har vi allokerat till bolag som kommer gynnas lite extra av de eventuella sänkningarna.

Några av de kvalitetsbolag vi tagit in i portföljen är Balder och Mortgage Advice Bureau. Från den första signalen om räntepaus i oktober 2023 har respektive bolag stigit mer än 45 %, och varit två av fondens största bidragsgivare under samma period.

Dags för återgång till en mer normal marknad?

Från slutet av 2019 till idag så har marknaden påverkats av en mängd händelser så som Covid, krig, inflation, stigande räntor och problem med leverantörskedjorna. Svåra tider för många företag att navigera sig genom, eftersom det påverkat dem både på efterfråge- och tillgångssidan.

Det finns dock bolag som tagit sig igenom allt detta med bravur och fortsatt leverera starka resultat, som våra Champions Martin Marietta, Adobe, Microsoft med flera.

Andra innehav så som Balder, Stellantis, Mortgage Advice Bureau och Eurogroup Laminations, har dock blivit mer negativt påverkade av tidigare nämnda händelser, trots att de i grunden är välskötta bolag. Det är tydligt att flera av dessa marknadshändelser är tillfälliga och att läget nu börjar normaliseras. Detta betyder att våra innehav bör förbättra sin lönsamhet när läget stabiliseras.

Summering

Med tanke på osäkerheten när 2023 startade är vi väldigt nöjda med hur fonden har levererat under året. Nu när vi går in i 2024 känns det återigen som att det finns en viss osäkerhet på marknaden. Vi har dock en stark tilltro till bolagen i vår portfölj.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.