Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities januari 2024

Utvecklingen för Coeli Global Opportunities var oförändrad under januari vilket innebär att årets uppgång hittills är 0,0%. Januari var en något mer volatil månad efter en stark uppgång i november och december 2023.

Vår hedging i realiteten

Med Coeli Global Opportunities är vårt mål att generera majoriteten av vår avkastning från stock picking, där vi köper och behåller aktier på lite längre sikt. Precis så som vi arbetar i Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap.

Med denna fond vill vi dock kunna komplettera vår stock picking med möjligheten att hedga via index och optioner, om vi anser det nödvändigt att försöka skydda våra andelsägares kapital. I januari uppstod ett sådant läge då marknaden avslutade 2023 lite för starkt.

Vi ansåg att säljoptionerna på OMXS30 var väldigt billiga samtidigt som index varit lite väl starkt. Vi tog in säljoptionerna i början av månaden och gjorde oss av med dessa när volatiliteten återvände senare under månaden och optionerna blev vinstgivande. 

Eurogroup Laminations – Vinnare på Elbilstrenden

I januari besökte jag och vår analytiker Johan Agneman Italien där vi träffade 16 bolag. Bland annat ett av våra innehav, EuroGroup Lamination. Eurogroup eller “EGLA” (vilket är tickern) är världens största tillverkare av rotorer och statorer till elmotorer för industriprodukter och elbilar. Bolaget är familjeägt och välskött med höga marginaler samt en dominant marknadsposition i sin nisch.

På senare tid har bolaget haft lite motvind då kunder arbetat ner sitt lager efter att ha ”överbeställt” under 2022, i samband med de globala problem som uppstod i leverantörskedjorna. Det ser dock ut som att denna ”de stocking” börjar ebba ut och att kunderna återgår till ett mer normalt beteende när det gäller beställningar.

EGLA har en väldigt stark position på elbilsmarknaden och deras produkter finns i princip i alla elbilar, även BYD och andra kinesiska biltillverkare, som börjar få upp momentum i försäljningen på marknader utanför Kina. Den breda kundexponeringen gör att bolaget verkligen gynnas av elbilstrenden och man är inte beroende av att en eller ett par biltillverkare säljer många elbilar.

Tack vare detta ser EGLA en stark efterfrågan under 2024 trots att vissa OEM:s dra ner på sin produktion. Vi tror att marknaden kommer få upp ögonen för detta och inse att man klumpat ihop bolaget med andra aktörer som sett en vikande efterfrågan. Bolagsledningen har även köpt aktier nyligen för €750,000 vilket visar att det finns en tilltro till bolaget. 

Summering

2024 har inletts positivt och vi ser att många av våra innehav kommer med fina kvartalsrapporter, en viktig drivare för positiv avkastning när vi blickar framåt.

Vi tackar för förtroendet att förvalta ert kapital.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Christopher Wright

Analytiker

Christopher Wright

AnalytikerVIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.