Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities juli 2022

Fondens utveckling

Hedgefonden Global Opportunities beskrivs enklast som en mycket koncentrerad aktiefond som tid till annan kan använda indexterminer, olika derivat och enskilda aktiekortningar för att öka eller minska marknadsexponeringen samt utnyttja andra möjligheter som kan dyka upp på världens börser. Strategin är absolutavkastande och fonden har inget jämförelseindex.

I vårt förra månadsbrev skrev vi att börsen är mycket attraktivt värderad och att det inte krävs mycket för att framtiden skall bli mer positiv. Vi fick rätt i vår ansats och juli blev en stark månad för fonden som avkastade 5,77%. Fonden är nu upp 3,2% sedan start i början av juni 2022.

Vid inledningen av juli månad var fonden försiktigt exponerad med en nettoexponering på under 50% men exponeringen ökades kraftigt när det stod klart att många bolagsrapporter slog förväntningarna och börsen i allmänhet befann sig i ett positivt momentum. Det är extra glädjande att fondens största position, italienska Technoprobe, fortsätter att utvecklas bra. Det kommer kontinuerligt indikationer att efterfrågan på halvledarutrustning fortsätter att vara stark.

Fondens positionering och marknadstro framåt

Fonden är nu fullt exponerad mot aktiemarknaden. Vi står dock redo att använda indexterminer för att minska exponeringen om fler geopolitiska händelser som skapar oro på världens börser skulle uppkomma. Efter att ha lyssnat på konferenssamtal och presentationer från fler än 50 bolag under de senaste veckorna så kan dock inte den underliggande ekonomiska aktiviteten i världen beskrivas som annat än god. Det finns områden med svagheter likt svensk husmarknad men över lag så är det positiva tongångar vilket bådar gott inför framtiden.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.