Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities november 2023

Coeli Global Opportunities steg med 7.31% i november, och hittills i år är fonden upp 22,55 % (2023-11-30). Under oktober roterade vi in i en utvald grupp av bolag och det var väldigt roligt att se att detta allokeringsfokus bar frukt redan i november.

Eurogroup Laminations – En champion med exponering mot elbilsmarknaden

Ett nytillskott i portföljen är det italienska bolaget Eurogroup Laminations som tillverkar rotorer och statorer. Bolaget är marknadsledande på dessa produkter som bland annat är viktiga komponenter i elibilar. Eurogroup Laminations backlog mot elbilsmarknaden är 6,4 miljarder EUR vilket motsvarar en orderbok på åtta år. Med fin tillväxtpotential, förbättrade marginaler och ett starkt kassaflöde, som bland annat används till återköp av aktier, känns bolaget väldigt intressant.

Några höjdpunkter från rapportperioden

Den senaste rapportsäsongen är över, med undantag från Adobe som rapporterar 13:e december, och totalt sett var den gynnsam för oss. Om vi börjar med att titta på ett av fondens största innehav, Balder, så steg aktiekursen kraftigt under månaden. Den primära triggern för detta var att centralbankerna kommunicerade att de tar en paus med räntehöjningarna, vilket fick fart på hela fastighetssektorn. Martin Marietta levererade en fin Q3-rapport för 2023 där vinsten steg med 48 % YoY. Bolaget höjde sin guidance och kommunicerade ytterligare prisökningar på sina produkter. Mastercard fortsatte att växa på inslagen väg där vinst per aktie steg med 26 % under Q3 2023 i jämförelse med samma period förra året.

Summering

Blickar vi tillbaka på 2023 som snart är till ända, så är vi nöjda med våra innehav och hur de levererat trots att det har varit en utmanade miljö med stigande räntor, hög inflation samt lägre ekonomisk aktivitet generellt. Vi känner oss redo att ta oss an 2024.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital och som alltid, är vi tillgängliga om ni har några frågor eller funderingar.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.