Förvaltarkommentar Coeli Global Opportunities oktober 2023

Coeli Global Opportunities minskade med 2,5% i oktober vilket innebär att årets avkastning nu summeras till 14,2%.

Oktober var återigen en tämligen volatil månad för aktiemarknaderna, med ett antal cykliska bolag som gav svagare guidance för Q4 2023 och nästa år. Sett över hela linjen klarade sig dock våra innehav bra. Under månaden gjorde vi relativt stora förändringar i portföljen då vi valde att koncentrera antalet innehav till bolag med starka underliggande trender, som står emot i en ekonomi som överlag är svag.

Portföljförändringar

Som du säkert känner till så är den globala ekonomin satt under press på grund av höga räntor, inflation och geopolitiska händelser. Det börjar bli tydligt att det finns bolag med exponering mot ekonomiskt känsliga sektorer som nu börjar få problem. Som investerare är en av våra viktigaste uppgifter att ta hand om och bevara kapitalet samt ta väl avvägd risk. Vi genomlyser därför portföljen kontinuerligt, för att säkerställa att våra innehav inte har en betydande exponering mot ekonomiskt svaga sektorer.

Under oktober sålde vi våra innehav i Societe Generale, Sterling Infrastructure, Thermo Fisher, HCA healthcare, Siegfried och JM. Det kapital som frigjordes i och med dessa försäljningar, allokerades till Martin Marietta, Adobe, Nordnet, Microsoft och YouGov. Oavsett om det handlar om fantastisk pricing power (Martin Marietta), mycket stabil verksamhet och tillväxt (Microsoft) eller ökad spendering från bolag på data (YouGov), så kapitaliserar dessa bolag på starka underliggande trender.

Du måste vara adaptiv

Vi är generellt långsiktiga investerare och vi är övertygade om att det bästa på lång sikt är att äga de bästa bolagen i världen. Det kräver tålamod, tålamod att äga dessa i många, många år. Det är dock så att marknaden kan förändras och när den väl gör det, ser vi det som en möjlighet att uppgradera vår portfölj.

Oktober visade sig vara ett bra exempel på hur vi kortsiktigt anpassar oss när marknaden förändras. Under månaden minskade vi fondens exponering till 40 %, för att sedan dra ner den ytterligare till 15 %. När väl momentum återvände igen tog vi upp exponeringen till 118 %. Sammantaget gav detta god avkastning till väl avvägd risk.

Vi breddar vårt förvaltarteam

För att spetsa till förvaltningen i Coeli Global Opportunities ytterligare, klev vår analytiker Chris Wright in i rollen som medförvaltare tillsammans med Andreas Brock. Chris har mer än tio års erfarenhet av att analysera global small cap och har bland annat arbetat på småbolagsfonder i Tyskland och på Nya Zeeland.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital.

Med vänliga hälsningar

Coeli Globals investeringsteam

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.