Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select december 2023

Vi önskar alla våra andelsägare en god fortsättning på det nya börsåret!

Coeli Global Small Cap Selects avkastning under 2023 var 16,7%, vilket var 4,1 procentenheter bättre än jämförelseindex. 2023 blev ett bra år för fonden med en god absolut årsavkastning och att fondens sista NAV för 2023 var på All Time High. När fonden gör All Time High betyder det att alla andelsägare har tjänat pengar på sin investering vilket är väldigt glädjande.

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var 6,9% under december månad, vilket var 2,5 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex. En av förklaringarna till den starka börsuppgången i december var att marknadsräntorna föll som en konsekvens av gynnsamma inflationsdata, med efterföljande förväntningar på räntesänkningar under 2024. Detta ledde till ett ökat intresse för aktier, i synnerhet de som har haft ett tufft 2023 som till exempel fastighet-, konsument- och framför allt småbolagsaktier som helhet.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Catena, Sterling Infrastructure och Alfen. De aktier som hade den svagaste utvecklingen var Games Workshop, Elmos Semiconductor samt SOITEC.

Gällande kvartalsrapporter har det varit en relativt lugn period då tredje kvartalets rapporter mer eller mindre var avklarade när månaden startade. Det kom en spännande nyhet från ett av våra engelska innehav, Games Workshop, som har slutit ett avtal med Amazon Content Service om att potentiellt göra en äventyrsserie på ett av bolagets mest populära spel, Warhammer.

Det är glädjande att se att marknaden för andra månaden i rad belönar välskötta småbolag när fokus flyttats från centralbankernas räntefunderingar, till det bolagen levererar på sista raden.

Vi rekommenderar att ni kikar in på vår blogg, då vi har lagt upp några spännande blogginlägg om våra bolag.

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Under december föll den amerikanska 10-årsräntan från cirka 4,3% till cirka 3,9%. Marknaden fortsatte att diskontera kommande räntesänkningar från Federal Reserve, vilket blev en katalysator för aktiemarknadens uppgång. Den senast uppmätta inflationen i USA på cirka 3,1% innebär att den fortsätter närma sig Federal Reserves mål på 2%. När inflationen bevisligen faller, finns det ingen anledning för FED att ha kvar styrräntan på höga 5,5%, utan man kommer sannolikt att sänka. I skrivande stund så indikerar terminsmarknaden att Federal Funds Target Rate kommer att ligga på cirka 4,5% i augusti 2024. Får marknaden rätt blir det förmodligen fyra sänkningar på 0,25 procentenheter, under årets första tre kvartal.

Lägre räntor kommer att gynna den reala ekonomin vilket gör att fastighetsmarknaden kommer  igång igen. Lägre ränteutgifter gör att vi konsumenter får mer pengar över i plånboken till bland annat bilar, generell konsumtionen och semesterresor. En miljö med fortsatt fallande räntor kommer vara gynnsamt för räntekänsliga bolag.

Förändringar i portföljen

Under december månad gjorde vi inga förändringar i portföljen.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår marknadstro under sensommaren och hösten 2023, har varit att inflationstakten skulle minska vilket skulle leda till att marknadsräntorna också kom ned. Vi fick rätt i våra prognoser och marknadens intresse för ”riskfyllda” räntekänsliga tillgångar, till exempel fastighetsbolag, var stort under november och december. Avkastningen från våra fastighetsbolag under denna period var cirka 28% i Catena och cirka 24% i Argan. Ett annat räntekänsligt bolag som har gynnats av lättnadsrallyt är installationsbolaget Instalco som steg med 31%. Vi har flera bolag i vår Special Situationsdel som gynnas av lägre räntor och där vi ser en fin uppvärderingspotential, eftersom aktierna ska gå från att vara billiga till att bli normalt värderade. I vår Championsdel är det ökad omsättning och ökade vinster över tid som driver aktiekurserna uppåt. Vi tror att mixen av tillväxt- och värdecase skapar en attraktiv portfölj som ska kunna skapa fin avkastning på lång sikt till er andelsägare.

Vi tackar för förtroendet att få förvalta ert kapital och ser fram emot ett intressant börsår 2024.

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.