Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select januari 2024

Utvecklingen för Coeli Global Small Cap Select var -1,10% under januari månad vilket var 1,55 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Sett till den starka marknadsuppgången i november och december så blev januari en månad med en lite lugnare utveckling på aktiemarknaderna.

De aktier som gav det bästa bidraget under månaden var Modine Manufacturing, United States Lime & Mineral och Eagle Materials. De aktier som hade den svagaste utvecklingen under månaden var Eurogroup Lamination, Melexis och Sterling Infrastucture. Det vi kunde notera var att vår exponering mot tillverkning av elbilar gick svagt. Vi känner oss dock trygga med den långsiktiga trenden då övergången från fossila bränslen till elbilar är en väldigt viktig del i omställningen mot en mer hållbar värld, med lägre koldioxidutsläpp.    

Under månaden rapporterade en rad bolag som exempelvis Modine Manufacturing, Nordnet och Eagle Materials. Eagle Materials omsättning ökade med 9% i årstakt och vinst per aktie ökade med 16%. I februari kommer huvuddelen av de resterande bolagen i småbolagsfonden med sina rapporter. En spännande rapportmånad att se fram emot med andra ord.

Vi har inlett året med en rad olika bolagsbesök i bland annat Italien och Indien. Läs mer om dessa på vår blogg https://coeli.se/coelis-forvaltare/global-bloggen/

Händelser och trender i marknaden - vad dominerar utvecklingen?

Det vi har sett under inledning av 2024 är att marknadsräntorna studsat tillbaka till lite högre nivåer, vilket till viss del påverkat marknadens syn på småbolagssegmentet. Vi ser att trenderna från 2023 fortsätter in i 2024, och tänker framför allt på att mycket pekar på att inflationen och därigenom räntan kommer fortsätta nedåt. Detta bör i sin tur leda till ökad köpkraft hos konsumenten under andra delen av året. En annan intressant iakttagelse är att oljepriset verkar relativt oberört av de ökade geopolitiska spänningarna, något som delvis drivs av de enorma investeringar som nu sker inom förnybar energi. Vi har inga direktinvesteringar mot det fossila energisegmentet men däremot äger vi bolag inom området förnybar energi.

Om vi tittar på futures-marknaden så är marknadstron bland ränteförvaltarna att Federal Funds Target Rate kommer vara cirka 4,0% i januari 2025. Får marknaden rätt innebär det sex sänkningar på 0,25 procentenheter under 2024.

Förändringar i portföljen

Under januari adderade vi två nya amerikanska småbolag, Alamo Group och Axcelis Technologies. Inga bolag lämnade fonden under månaden som nu består av totalt 44 innehav. Alamo Group är ett industribolag som tillverkar maskiner och verktyg för industrin, trädgårdsskötsel och infrastruktur. Axcelis Technologies är ett bolag i halvledarsektorn som arbetar med Ion Implantation, en viktig del i processen vid tillverkning av halvledare.

Fondens positionering - marknadstro framåt

Vår småbolagsfond har en viss ”tilt” mot räntekänsliga tillgångar så som fastighets-, konsument- och installationsbolag. Flera av dessa kommer gynnas av lägre räntor och vår tro är att inflationen kommer att stabiliseras på en lägre nivå, vilket gör att centralbankerna sänker styrräntorna. Det som kommer driva aktiemarknaden uppåt under 2024 är således förväntningar om räntesänkningar.

Vi tackar för förtroendet att förvalta ert kapital.

 

 

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.