Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi april 2021

Likviditetsstrategi steg under april med 0,18 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,12 procent. April blev ännu en positiv månad för riskfyllda tillgångar, starkast utveckling sågs i USA medan de europeiska marknaderna var något svagare både för aktier och krediter. Den goda utvecklingen mattades av under de sista två veckorna när fokus skiftades från förväntningar om ytterligare finanspolitisk stimulans i USA till att nämnda stimulanser också ska finansieras genom höjda skatter.

Fartygsleasingbolagen Ocean Yield och SFL (tidigare Ship Finance) återfanns även denna månad högt upp på listan över positiva bidragsgivare. SFL emitterade under månaden en sustainability linked-obligation där likviden kommer användas för investeringar i nytt tonnage med alternativa bränslekällor med signifikant lägre utsläpp.

Obligationer från fastighetsbolaget Heimstaden AB och Heimstaden Bostad (gruppens operativa bolag) utvecklades likaså starkt, Heimstaden Bostad presenterade en kvartalsrapport som påvisade stark tillväxt efter genomförda förvärv, fastighetsportföljen värderas nu till cirka 180 miljarder kronor och bolaget är därmed ett av Nordens största fastighetsbolag. Förvärven har skett med stöd av aktieemissioner och belåningsgraden minskades därmed något till strax under 50 procent.

Det absoluta flertalet av fondens räntebärande innehav gav positiva avkastningsbidrag. Ett av få undantag var efterställda obligationer från Balder som adderades till portföljen under månaden.

Obligationer från Golar LNG Partners blev under månaden förtidsinlösta och återbetalades på nominellt belopp efter att bolaget blivit uppköpt av New Fortress Energy. Försäljningar skedde av obligationer med längre löptid från SCA och ICA Gruppen, som båda lämnade portföljen.

Under månaden lämnade den amerikanska centralbanken (Fed) styrräntan oförändrad inom intervallet 0,0 - 0,25 procent. Fed meddelade även att de kommer att fortsätta med stödköp om 120 miljarder dollar per månad. Den ekonomiska återhämtningen uppges fortfarande vara långt ifrån klar och oron marknaden tidigare har uttryckt över stigande inflation uppges vara av tillfällig natur, därav Feds ovilja att dra tillbaka på de penningpolitiska stimulanserna. Arbetslöshetssiffrorna i USA för mars visade på fortsatt återhämtning då arbetslösheten sjönk till 6,0 procent och sysselsättningen steg med 900 000 under månaden. Dessa siffror var betydligt bättre än marknadens förväntningar om 650 000 nya personer i sysselsättning.

Även den europeiska centralbanken lämnade räntor och tillgångsköp oförändrade under månaden. Eurostats rapport om inflationstakten i euroområdet visade en årstakt om 1,3 procent i mars, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Glädjande visar rapporter från EU att de flesta medlemsländerna kommer att ha tillräckligt med vaccin för att vaccinera en majoritet av befolkningen till slutet av juni. Detta är betydligt tidigare än EU:s officiella målsättning om 70 procent till slutet av sommaren. På klimatfronten har EU-länderna nu även kommit överens om att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030 jämfört med 1990, det tidigare målet låg på 40 procents minskning.

Likt ECB och Fed lämnade den svenska Riksbanken styrräntan oförändrad på 0 procent. Riksbanken indikerade även att ytterligare köp om 2 miljarder kronor i företagsobligationsmarknaden kommer att ske under tredje kvartalet. Konjunkturinstitutet publicerade under månaden en uppdaterad analys där de reviderar BNP-tillväxten till 3,7 procent under 2021 från tidigare 3,2 procent. Bakomliggande är vaccineringen som väntas stödja hushållens konsumtion under andra och tredje kvartalet.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,41 procent och har därmed stigit 3 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,65 procent, vilket är något lägre än under slutet av mars.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.