Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi augusti 2021

Likviditetsstrategi steg under augusti med 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,81 procent. Under augusti sågs tightare kreditspreadar inom det högavkastande segmentet, framför allt i Norden och Europa. Bland de investment-grade bolagen utvecklades spreadarna mer sidledes, vilket tillsammans med stigande långa statsobligationsräntor satte press på avkastningen. Mot slutet av månaden tilltog aktiviteten i primärmarknaden med en strid ström av emissioner. Efterfrågan på obligationer var över lag god och flertalet transaktioner i Norden kunde placeras under eller i de lägre delarna av den indikativa prissättningen.

Månadens största bidragsgivare var återförsäkringsbolaget SirusPoint. Bolaget rapporterade ett förbättrat försäkringstekniskt resultat samtidigt som intäkterna från investeringar var på en fortsatt hög nivå. Sedan samgåendet mellan Sirius och Third Point tidigare i år fokuserar bolaget på att nå ökad lönsamhet med mindre svängningar i resultatet, strategin förefaller än så länge vara framgångsrik.

Fartygsleasingbolaget SFL Corp bidrog också positivt efter att ha redovisat ett något starkare resultat än förväntat. Den högre intjäningen och en mindre aktieemission bidrog till att sänka skuldsättningen. SFL har under de senaste månaderna varit aktivt och investerat i nytt tonnage vilket medfört att orderbackloggen under kvartalet ökade med ca 12 procent till USD 2,7 miljarder.

På den negativa sidan återfanns främst säkerställda bostadsobligationer som föll marginellt i värde till följd av stigande marknadsräntor. Obligationer från spelutvecklingsföretaget Stillfront backade något efter en förhållandevis svag kvartalsrapport som påvisade negativ organisk tillväxt. Bolaget guidar för att även det tredje kvartalet väntas bjuda på mager tillväxt. Ur ett kreditperspektiv står dock bolaget starkt med god tillgänglig likviditet samtidigt som skuldsättningen är måttlig.

Under månaden genomfördes en nyinvestering i en grön säkerställd obligation från Øyfjellet Wind, som finansierar byggandet av Norges största landbaserade vindkraftspark. Projektet omfattar 72 vindkraftverk och kommer vid färdigställandet i slutet av året ha en kapacitet på 400 MW. Øyfjellet bedöms vara en attraktiv investering då många riskmoment har begränsats: huvuddelen av den producerade elen kommer att säljas till fastpris på ett 15-årigt avtal, teknisk förvaltning sker tillfastpris och tillverkaren av vindkraftverken ställer omfattande produktionsgarantier.

Fjord1 lämnade portföljen efter att bolaget köpts ut från börsen av huvudägaren och en private equity fond.

Under konferensen i Jackson Hole meddelade FED-chefen Powell att den amerikanska ekonomin har återhämtat sig tillräckligt mycket för att en nedtrappning av tillgångsköpen från dagens 120 mdr per månad är aktuell. Även om så sker är det fortsatt expansiv finansiell politik på agendan då det inte handlar om ett stopp av tillgångsköpen. Samtidigt betonas att en eventuell räntehöjning sker först då ekonomin håller FEDs målsättning om maximal sysselsättning och inflation om 2 procent. Kärninflationen i USA är just nu cirka 4,3 procent i årstakt, men bedöms av FED att vara övergående.

Även inom ECB börjar det höjas röster om viss neddragning i tillgångsköpen, här rör det främst de pandemirelaterade stödköpsprogrammen. Inflationstakten i euroområdet visade en takt om 3,0 procent i augusti, vilket är den högsta uppmätta inflationstakten i området sedan 2011. Konsensus estimat låg på 2,7 procent.

För svensk del var månadens nyhet att Statsminister Löfven avgår i samband med Socialdemokraternas partikongress i november. I höst ska alltså en ny regering tillsättas samtidigt som en ny budget ska röstas igenom. Upplagt för en stökig politisk höst. Finansminister Andersson presenterade under månaden ett reformutrymme i det kommande budgetförslaget om SEK 74 miljarder, varav skattesänkningar står för SEK 10,5 miljarder av dessa.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar, främst inom det högavkastande segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent. Den svenska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,17 procent och har därmed stigit med 7 baspunkter under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,30 procent, 8 baspunkter lägre än vid tidigare månadsskifte.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.