Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi December 2023

Likviditetsstrategi steg under december med 0,13 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 4,70 %.

Marknadsräntor fortsatte nedåt under december. Den svenska och amerikanska 10-åriga marknadsräntan har nu sjunkit med mer än 1 procent på ett par månader. De kraftiga rörelserna har gett en ordentlig skjuts åt riskaptiten och resulterat i uppgångar i mer riskfyllda tillgångar såsom aktier och företagsobligationer.

Det råder nu stor diskrepans mellan marknadens förväntan om räntorna och Riksbankens kommunikation. För svenskt vidkommande prisar marknaden in sänkningar motsvarande 150 räntepunkter under 2024. Det finns därmed tydliga risker att marknaden sprungit iväg för långt för tillfället. Med det sagt, med inflationsoro bakom oss och en global ekonomi som visat mycket stark motståndskraft finns det goda förutsättningar för att vi får ett år med positiva förtecken för tillgångsslaget företagsobligationer.

Månadens största bidragsgivare var säkerställda bostadsobligationer som utvecklades väl tack vare fallande marknadsräntor. Fastighetsbolag utvecklades generellt starkt med goda bidrag till resultatet från bland annat Sagax och Balder.

Obligationer från kredithanteringsbolaget Hoist Finance steg i värde efter att Moody’s i slutet av november bekräftade bolagets kreditrating samtidigt som utsikterna höjdes till positiva.

Under månaden adderades obligationer från den danska banken Nykredit till portföljen. Banken uppskattas för sin konservativa affärsmodell och starka kapitalposition.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.