Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi februari 2021

Likviditetsstrategi steg under februari med 0,18 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,66 procent. I takt med att de långa amerikanska statsobligationsräntorna steg dämpades riskaptiten både i aktie- och kreditmarknaderna med stigande volatilitet som följd. Företagsobligationer utvecklades dock förhållandevis väl och europiska kreditspreadar, både inom investment grade och bland de högavkastande bolagen, gick ihop något under månaden.

Största bidragsgivare var kredithanteringsbolagen B2 Holding och Hosit Finance som under månaden presenterade en bokslutsrapport som togs emot väl av marknaden. B2 rapporterade ökade intäkter genom inkasseringar som översteg tidigare guidning samtidigt som kostnaderna sänktes. Med starka kassaflöden kunde bolaget ytterligare minska sin skuldsättning. Efter rapporten höjde S&P sina utsikter för B2 från negativa till positiva. Hoist Finance levererade också starka tal för 2020 och ingick ett nytt partnerskap värdepapperisering som avsevärt kommer att öka bolagets kapacitet att göra portföljinvesteringar de kommande två åren.

Även obligationer från Tryg Forsikring bidrog positivt efter att bolaget i slutet av månaden emitterat nya efterställda obligationer för att delfinansiera förvärvet av RSA:s nordiska verksamhet. Genom förvärvet stärker Tryg sina marknadsandelar i Sverige och Norge till en topp tre-position samtidigt som bolaget fortsatt är den ledande aktören i Danmark.

Negativ påverkan på resultat kom från Heimstaden AB, som adderades till portföljen i januari. I februari gjorde Heimstaden sin första emission av euroobligationer, dessa emitterades med en förhållandevis hög kreditspread då investerarna krävde en premie av bolaget som förstagångsemittent. Detta medförde en större omvärdering av de obligationer som finns i fonden. Mindre nedgångar noterades också för vissa fastränteobligationer, fondens korta genomsnittliga räntebindning begränsade dock påverkan.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i Norske Skog och Aker Horizons. Norske Skog är en ledande producent av tidnings- och magasinspapper, bolaget har annonserat ett omfattande investeringsprogram som bland annat medför konvertering av kapacitet från den strukturellt nedgående pappersmarknaden till växande segment inom kartong. Bolagets skuldsättning är måttlig och nyinvesteringarna väntas leda till stärkta marginaler och förbättrad diversifiering. Aker Horizons är ett investmentbolag med inriktning på förnybar energi och koldioxidavskiljningsteknik. Företaget är nyetablerat som den ”gröna” investeringsdelen av konglomeratet Aker ASA. Aker Horizon har ett börsvärde på 24 miljarder norska kronor, nettoskulden är måttlig och företaget har åtagit sig att upprätthålla skuldsättningen på en investeringsnivå. Därtill deltog fonden i ovannämnda emission från Tryg Forsikring.

Innehavet av obligationer från laxodlingsbolagen Mowi och Austevoll avyttrades då värderingarna framstod som utmanande givet förutsättningarna för sektorn.

Stigande räntenivåer präglade marknaden i slutet av månaden där främst den amerikanska tio-åriga statsobligationen steg i rask takt, om än från låga nivåer. Marknadsaktörer drog snabbt fram stigande inflationsförväntningar som argument - trots att Federal Reserve-ordföranden Jerome Powell under månaden var tydlig med att inflationen är ”soft” och att den amerikanska ekonomin var långt från Federal Reserves sysselsättnings- och inflationsmål. Sambandet var antagligen större med att den senaste auktionen av sju-åriga statsobligationer hade den lägsta samlade bud-mot-tillgångsnivån någonsin, enligt Forbes. Dessutom är ett nytt stödpaket på ingång som ska finansieras med ytterligare skuldsättning. Arbetslösheten i USA i januari uppgick till 6,3 procent, jämfört med 6,7 procent månaden före. I spåren av pandemin är det fortsatt 9,5 miljoner jobb som är borta i USA. En annan intressant spaning under månaden var att Tesla investerade 1,5 miljarder USD i Bitcoin och kommer acceptera kryptovalutan som betalningsmedel, givet att lagar och regleringar tillåter detta. Frågan är om detta kommer sätta fart på andra delar av näringslivet att acceptera valutan som betalningsmedel eller om detta markerar kulmen på hypen.

I Italien svors Mario Draghi, som tidigare var chef för ECB, in som Italiens nya premiärminister. Draghi var den som myntade begreppet ”whatever it takes” för att försvara eurosamarbetet. Utöver detta har det under månaden meddelats att EU-kommissionen tecknat ett avtal med Moderna för att få 150 miljoner vaccindoser under 2021 med en option om ytterligare 150 miljoner doser under 2022.

Under Riksbankens februarimöte lämnades reporäntan som väntat oförändrad på 0 procent och tillgångsköpen fortsätter inom ramen om 700 miljarder SEK. Enligt Riksbanken behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att nå målet om 2 procent inflation, därav kommer storleken på tillgångsköpen upprätthållas under åtminstone 2022. Centralbanken förväntar sig att inflationsmålet uppnås först 2023. Riksbanken har även fortsatt med sina köp i kreditmarknaden under månaden, där företagsobligationer för 1,5 miljarder SEK inhandlades. Riksbankens innehav uppgår nu till SEK 5,5 miljarder per slutet av februari. 56 procent av innehaven härrör till fastighetsbranschen och majoriteten av innehaven har en löptid upp till tre år. Arbetsförmedlingen släppte arbetslöshetsstatistik för januari där den svenska arbetslösheten uppgick till 8,8 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med föregående år. Glädjande nog meddelade konjunkturinstitutet att handeln har börjat återhämta sig där färre bolag anger minskad omsättning jämfört med normalt. 48 procent av företagen uppger nu en lägre omsättning än normalt, motsvarande siffra under våren 2020 var cirka 75 procent.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,33 procent och har därmed stigit 24 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,45 procent efter att ha stigit med totalt 34 baspunkter under månaden.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.