Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2019

Coeli Likviditetsstrategi steg under januari med 0,13 procent. Företagsobligationsmarknaden inledde året starkt med allmänt fallande kreditspreadar när investerarnas riskaptit stärktes. Aktiviteten i primärmarkanden har varit förhållandevis begränsad än så länge vilket ger ytterligare stöd åt priserna i andrahandsmarknaden.

Månadens största bidragsgivare var det norska rederiet Fjord1, som huvudsakligen driver vägfärjor över de norska fjordarna. Bolagets obligationer värderades upp i linje med den nordiska kreditmarknaden, dock utan att några nyheter presenterats. Samhällsbyggnadsbolaget gav ytterligare ett positivt bidrag efter det att bolaget genomfört ett frivilligt återköp av vissa obligationer med kort löptid och genomfört en nyemission till attraktiva villkor.

Även Stolt-Nielsen gav ett positivt bidrag till månadens resultat efter att bolaget presenterat sin bokslutsrapport. Det fjärde kvartalet var utmanande med ett fallande rörelseresultat, bolaget rapporterade dock minskad skuldsättning och guidar för att marknadsförutsättningarna kan komma att förbättras under 2019.

Under månaden genomfördes ett par portföljförändringar, bland fondens innehav av fastighetsbolag avyttrades obligationer från CIBUS till förmån för ökad exponering mot Kungsleden. En tredjedel av innehavet av obligationer från Icelandair inlöstes i förtid i enlighet med den överenskommelse som bolaget nådde med obligationsinnehavarna i december. Därtill avyttrades innehavet av hybridobligationer från Samhällsbyggnadsbolaget och obligationer från Enea då värderingen av dessa inte längre framstår som attraktiv.

Efter ett svårnavigerat december, kan vi summera ett positivt januari – såväl för aktie- som kreditmarknaderna. I USA steg S&P 500 7,9 procent, vilket är den största procentuella uppgången under en januarimånad sedan 1987. Federal Reserve beslutade att lämna räntan oförändrad, med en duvaktig brasklapp om ökat tålamod inför framtida beslut gällande penningpolitiken. Beskedet var något förvånande för marknaden då centralbankens tonläge har ändrats sedan höjningsbeslutet i december. Trots att Fed verkar aningen oroad över ekonomin framgent, så presenterades sysselsättningsstatistik som påvisade att antalet nya jobb i den amerikanska ekonomin i januari ökade med 304 000, vilket var nästan dubbelt upp mot estimaten. Den amerikanska ekonomin verkar således tuffa på, trots vissa omvärldsproblem.

I Storbritannien har diskussionerna om Brexit fortsatt, parlamentet röstade nej både till det framförhandlade avtalet och till ett utträde utan ett avtal. Den brittiska regeringen under ledning av Theresa May tvingas nu söka eftergifter från EU för att modifiera de, ur brittisk synvinkel, mest kontroversiella delarna av avtalet. Förfrågningen om omförhandling har än så länge bemötts med kyla från EU-håll. Storbritannien stormar därmed på mot ett avtalslöst utträde om mindre än två månader, sista ordet är dock inte sagt och fortsättning i förhandlingarna lär följa.

I Sverige tillträdde slutligen, 131 dagar efter riksdagsvalet, en ny regering. Den utdragna processen för regeringsbildningen har dock inte haft någon nämnvärd påverkan på de finansiella marknaderna. De korta svenska marknadsräntorna fortsatte att stiga under januari och STIBOR 3 månader noteras nu på nivåer runt -0,10 procent - en markant uppgång från nivåerna runt minus en halv procent som var gällande i början av november förra året.

I kreditmarknaderna har den dystra tonen från tidigare månader brutits, med minskade kreditspreadar och stigande obligationspriser för både investment grade- och high yield-obligationer. Trots ett markant skifte i sentimentet är marknaden fortsatt något avvaktande med relativt få nyemissioner och låga volymer i primärmarknaden.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,13%0,13%5,94%21,02%
Jämförelseindex-0,07%-0,07%-2,25%1,86%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.