Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi januari 2022

Likviditetsstrategi steg under januari med 0,04 procent. Året inleddes med fallande börskurser och stigande statsobligationsräntor. Riskapetiten påverkades negativt av hög inflation, signaler från Federal Reserve om kommande räntehöjningar, fortsatt pandemi och hotfulla tongångar från Ryssland kring Ukraina och säkerhetspolitiken i dess närområde. Företagsobligationsmarknaderna i USA och Europa utvecklades svagt med stigande kreditspreadar. Det svaga sentimentet till trots var det förhållandevis hög aktivitet i primärmarknaden. Nordiska företagsobligationer stod emot turbulensen med stabila till måttligt fallande kurser.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns fartygsleasingbolagen SFL Corp och Ocean Yield som gynnades av starka rapporter från shippingbolag och fortsatt höga ”dagrater” för containerfartyg. Även kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen bidrog positivt efter att ha presenterat en solid bokslutsrapport. Bolaget rapporterade fallande skuldsättning och beskrev utsikterna för kommande kvartal i positiva ordalag.

Kredithanteringsbolaget Intrum rapporterade ett kraftigt förbättrat rörelseresultat och ett starkt kassaflöde för det fjärde kvartalet. Investeringarna i portföljer med förfallna fordringar ökade under kvartalet vilket ger stöd till bolagets plan för fortsatt tillväxt. Den positiva rapporten till trots så utvecklades obligationer från Intrum svagt och föll i linje med den europeiska marknaden.

Även säkerställda bostadsobligationer hade en negativ påverkan på resultatet då dessa backade till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden adderades en grön obligation från fastighetsbolaget Corem till portföljen. Corem har nyligen förvärvat branschkollegan Klövern, det sammanslagna bolaget har en fastighetsportfölj värderad till drygt 78 miljarder kronor med tonvikt mot kontor och logistik. Corem bedöms ha adekvata finansiella mål och har ett tydligt mål om att nå en publik investment grade rating från något av de större ratinginstituten.

Försäljningar skedde av obligationer från bland annat NP3 Fastigheter, SBB i Norden och Ocean Yield. Med försäljningarna ökades fondens andel likvida medel och risknivån minskades något.

Året startade med en händelserik och inte minst volatil månad, där påtaglig risk för en väpnad konflikt i Ukraina, samt oro över en mindre expansiv politik gjorde avtryck på de finansiella marknaderna.

Efter att Ryssland placerat 100 000 soldater längs den ukrainska gränsen har det under januari fortsatt blåsa kalla vindar i relationerna mellan väst och Ryssland. President Biden har bland annat varnat för att Ryssland ”måste göra någonting”, samt blivit än mer tydlig att vid en invasion kommer de ekonomiska sanktionerna vara betydande. USA har även beordrat hem familjerna till ambassadanställda i Kiev, vilket indikerar om något oron för en väpnad konflikt.

Som tidigare kommunicerats guidade Federal Reserve (FED) vid sitt räntebesked under månaden för avveckling av de kvantitativa lättnaderna, samt att det börjar bli lägligt att höja styrräntan. Osäkerheter i marknaden i mångt och mycket har handlat om i vilken takt räntehöjningarna kan komma samt när i tiden centralbanken avser att minska balansräkningen. Nettoköpen av finansiella tillgångar förväntas avslutas under mars. KPI-inflationen i USA uppmättes till 7,0 procent under december, den högsta nivån sedan 1982. Dock var månadsökningen något lägre jämfört med föregående månad, vilken kan indikera att takten på prisökningarna mattas av kommande månader.

Från europeiskt håll uttryckte ECB oro gällande övervärdering på vissa bostadsmarknader och överväger att förmå banktillsynsmyndigheter att begränsa utlåningen. På inflationstemat visade tysk KPI på strax över 5 procent i december och den tyska centralbanken räknar med en fortsatt hög inflation till stor del beroende på flaskhalsar i leveranskedjorna.

Svensk KPIF-inflation för december visade på en ökning om 4,1 procent i årstakt, vilket var betydligt högre än Riksbankens prognos om 2,9 procent. Exklusive energikostnader var dock inflationen mer måttliga 1,7 procent.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden stigande kreditspreadar i både det högavkastande och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,03 procent. Den svenska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 0,40 procent och har därmed stigit med 11 baspunkter under månaden. Den amerikanska tio-åriga statsobligationen noterades i slutet av månaden till 1,79 procent, 27 baspunkter högre än vid tidigare månadsskifte.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.