Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juli 2020

Likviditetsstrategi steg under juli med 0,75 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed minskat med 0,58 procent.

Till månadens större bidragsgivare hörde kredithanteringsbolagen Intrum och B2 Holding. Intrum gjorde en omvänd vinstvarning i början av månaden, med ett rörelseresultat som var närmare 25 procent högre än tidigare prognoser. B2 presenterade en kortare uppdatering över utvecklingen under kvartalet som påvisade hygglig resultatutveckling och minskade investeringar, vilket ger stöd till bolagets likviditet.

Obligationer från fastighetsutvecklaren Magnolia Bostad fortsatte att utvecklas starkt med stöd av en stark kvartalsrapport. Magnolia sålde under andra kvartalet drygt två tusen lägenheter. Till följd av försäljningarna och återbetalning av ett obligationslån minskade bolagets justerade skuldsättning avsevärt.

Under månaden deltog fonden i en nyemission från Intrum som emitterade obligationer i syfte att refinansiera ett tidigare obligationslån med förfall 2022. Därutöver genomfördes två byten där längre obligationer från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Mowi skiftades till dito med kortare löptid. Med undantag för de nyinköpta obligationerna från Intrum bidrog samtliga innehav positivt till månadens resultat.

Juli bjöd på förhållandevis stabil utveckling i de finansiella marknaderna med allmänt stigande börskurser och något fallande räntor för långa statsobligationer. Priset på guld steg avsevärt i takt med att den amerikanska dollarn generellt tappade i värde mot andra valutor. Pandemins verkningar på den ekonomiska aktiviteten, och risken för en andra våg av smittspridning, dominerar alltjämt nyhetsflödet. Statistik över BNP-utvecklingen i de utvecklade ekonomierna bjöd som väntat på dyster läsning med rapporterade nedgångar i den ekonomiska aktiviteten på närmare 10 procent i USA och cirka 12 procent i Eurozonen.

Utvecklingen i företagsobligationsmarknaden var överlag positiv med tightare kreditspreadar inom både investment grade och high yield segmenten. I den nordiska marknaden var aktiviteten låg med endast ett fåtal transaktioner till följd av rapportperiod och semestertider.

Både ECB och Federal Reserve lämnade sina styrräntor oförändrade under månaden samtidigt som programmen för tillgångsköp lämnades oförändrade. Företrädare för de båda centralbankerna poängterade vikten av att penningpolitiken kompletteras med omfattande finanspolitisk stimulans för att stödja ekonomierna. Även Riksbanken beslöt att lämna styrräntan oförändrad, prognosen för reporäntan tyder nu på en oförändrad ränta till åtminstone tredje kvartalet 2023. Riksbankens program för köp av obligationer utökade till 500 miljarder kronor och förlängdes med sex månader till mitten av 2021. Därtill kungjordes att även företagsobligationer kommer att inkluderas i programmet från och med september.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK0,75%-0,58%2,54%21,59%
Jämförelseindex-0,01%-0,14%-1,81%1,24%

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.