Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi juni 2021

Likviditetsstrategi steg under juni med 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,51 procent.

Månadens största bidragsgivare var konsumentkreditbolaget 4Finance som under månaden inledde en process för att förlänga en obligation med förfall i februari 2022. Refinansieringsförslaget har mötts av brett stöd från större obligationsinnehavare och väntas stänga senare under sommaren. Som en del av refinansieringen meddelade 4Finance också att en dryg tredjedel av bolagets USD-obligation, som tidigare köpts tillbaka, nu annulleras. Med en förbättrad förfalloprofil och minskad utestående skuld bedöms kreditrisken minska betydligt.

Återförsäkringsbolaget SiriusPoint återfanns även denna månad högt upp på listan bland de större bidragsgivarna, dock utan att några signifikanta bolagsnyheter presenterades.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i fastighetsbolaget Catena som är verksamt inom lager- och logistiksegmentet, affärsmodellen är centrerad kring utveckling av moderna fastigheter i attraktiva lägen. Bolaget uppskattas för dess förhållandevis starka kassaflöden och nyligen uppdaterade finansiella mål som siktar bland annat påvisar en lägre skuldsättning framgent. Därutöver utökades exponeringen mot Klarna Bank och Intrum.

Obligationer från Fastpartner och Dometic avyttrades, båda då värderingen framstod som utmanande efter att respektive kreditspread minskat avsevärt de senaste månaderna.

Amerikanska centralbanken (Fed) meddelade som väntat en oförändrad styrränta inom intervallet 0,0 - 2,5 procent, samt oförändrade stödköpsvolymer. Dock visar konsensus bland Feds ledamöter att den första höjningen av styrräntan förväntas ske under 2023 från tidigare 2024. Amerikanska inflationssiffror under månaden visade att inflationen fortsätter att stiga mer än väntat, då inflationstakten i maj steg till 5 procent. Fed har även meddelat att centralbanken avser att gradvis avveckla ett av stödköpsprogrammen vilken har innehav till ett värde om USD 14 miljarder, främst inom företagsobligationer och ETF:er.

Även ECB lämnade både styrräntan och tillgångsköpen oförändrade jämfört med tidigare månad. Tillgångsköp ska som tidigare meddelats ske i högre takt fortsättningsvis än vad som varit fallet under det första kvartalet. ECB har även meddelat att stödet under coronakrisen till europeiska banker kommer att förlängas under tre kvartal för fortsatt utlåning till allmänheten. Därmed fortsätter stödet ett kvartal in i 2022. EU genomförde under månaden en emission om EUR 20 miljarder med 10-årig löptid. Kreditspreaden sattes till -2 baspunkter. Pengarna ska användas inom återhämtningspaketet ”Next Generation EU”.

I Sverige emitterade Riksgälden en statsobligation med löptid om 50år, vilket är den längsta löptid som emitterats i Sverige. Totalt emitterades SEK 10 miljarder med en spread om +45 baspunkter. Noterbart är att emissionen var fem gånger övertecknad.

Statsminister Stefan Löfven valde under månaden att avgå efter att Riksdagen röstat om misstroende. Detta efter att Vänsterpartiet tappat förtroendet för Regeringen efter förslag om fri hyressättning i nyproduktion. Talmansrundor väntar nu för att försöka få fram ett nytt regeringsunderlag, där talmannen har indikerat att processen kommer att gå betydligt snabbare än efter valet 2018, då ny regering kunde tillträda först efter fyra månader. De finansiella marknaderna har inte reagerat nämnvärt på denna nya politiska kris.

De europeiska- och nordiska kreditmarknaderna visade under månaden något fallande kreditspreadar i både det högavkastande segmentet och investmentgrade segmentet. Stibor 3-månader noterades på -0,06 procent, vilket är något lägre än slutet av maj.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Likviditetsstrategi – R SEK-0.17%-3.15%0.57%22.66%
Jämförelseindex    

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.