Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi Maj 2024

Denna information är avsedd som marknadsföring.

Observera att informationen nedan beskriver andelsklassen (R SEK), som är en andelsklass som är reserverad för privata investerare. Placeringar i andra andelsklasser har i allmänhet andra villkor vad gäller bland annat avgifter, vilket påverkar andelsklassens avkastning. Nedanstående information om avkastning skiljer sig därför från avkastningen i andra andelsklasser.

Likviditetsstrategi steg under maj med 0,58 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,92 %. Maj månad präglades av lugna marknader med låg volatilitet men fortsatt hög riskaptit. Den för riskaptiten så viktiga amerikanska 10 åriga räntan sjönk tillbaka något under månaden efter att inflationssiffror kommit in i linje med förväntan i stället för högre som tidigare i år. Som vi skrivit om tidigare har den ekonomiska utvecklingen i USA varit överraskande motståndskraftig jämför med Europa. Nu visar en del indikatorer på lite svagare makro i USA men en ljusning i Europa. Exempelvis har inköpschefsindex för tillverkningsindustrin stigit och i Sverige visade SEB:s Företagarindikator på ökad optimism bland företagen.

Kreditspreadar på företagsobligationer sjönk något under månaden. Europeiska kreditindex visar ett kreditpåslag på runt 290bp för high yield obligationer och ca 50bp för investment grade obligationer. Det är strax under sina historiska genomsnitt. Norden ser fortsatt mer attraktiv ut med kreditpåslag på ca 450 - 500bp på high yield och 50 -100bp på investment grade. Den relativt korta durationen i Norden med många obligationer knutna till rörliga ränta ger också högre kuponger vilket så klart svider för bolagen men gynnar obligationsinnehavare. Emissionsmarknaden på såväl high yield som investment grade är vidöppen och präglas fortfarande i mångt och mycket av refinansieringar.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns konsultbolaget ÅF som emitterade nya obligationer. I likhet med flertalet emissioner från andra kreditvärdiga svenska bolag som under våren varit i marknaden var efterfrågan stor och bolaget kunde låna upp pengar med en lägre spread än vad som initialt indikerades. Fonden deltog även i emissioner från Hexagon och ICA Gruppen, som båda gav ut nya femåriga obligationer, där samma mönster med stark aptit från investerare och för emittenten gynnsam prissättning sågs.

Med allmänt stigande marknader och god riskaptit sågs god utveckling för obligationer från fastighetsbolag där bland annat fondens innehav av Catena och Castellum utvecklades väl. Sektorn gynnades av fallande räntor och att flera bolag visat att de har tillgång till kapitalmarknaderna genom emissioner till rimlig prissättning.

De lägre marknadsräntorna bidrog god utveckling för obligationer med fast ränta där framför allt fondens innehav av säkerställda bostadsobligationer steg i värde. Utöver ovannämnda emissioner deltog fonden även i en emission från specialläkemedelsbolaget SOBI.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vänligen observera att fondens förvaltningsbolag kan komma att besluta att säga upp de arrangemang som har gjorts för marknadsföringen av fonden i ett eller flera av de länder som har arrangemang för marknadsföring.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.