Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi mars 2024

Likviditetsstrategi steg under mars med 0,64 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 1,83 %. Månaden präglades av ihållande riskaptit med uppgångar på framför allt aktiemarknaderna. Vi har fått vänja oss vid att den amerikanska 10-åriga marknadsräntan hållit i taktpinnen när det gäller riskaptiten på riskfyllda tillgångar. Men trots att räntan varit i stigande trend sedan årsskiftet har rallyt på börserna fortsatt. Den amerikanska ekonomin fortsätter att överraska på uppsidan med robustare tillväxt och stabil arbetsmarknad. I Europa och Sverige fortsätter inflationen att falla vilket gör att vi nu börjar närma oss räntesänkningar från ECB och Riksbanken.

Kreditspreadar på företagsobligationer var under månaden i princip oförändrade. Europeiska kreditindex visar ett kreditpåslag på runt 300bp för high yield obligationer och ca 50bp för investment grade obligationer. Norden ser fortsatt mer attraktiv ut med kreditpåslag på ca 500bp på high yield och ca 100bp på investment grade vilket medför en hög löpande avkastning ur ett historiskt perspektiv. Emissionsmarknaden på såväl high yield som investment grade är vidöppen och präglas i mångt och mycket av refinansieringar.

Obligationer från försäkringsbolaget SiriusPoint tillhörde månadens bästa bidragsgivare efter att bolaget annonserat en refinansiering av dess två utestående obligationer i dollar. Beskedet tolkades som ett styrketecken genom att bevisa tillgång till kapitalmarknaderna. Obligationer från danska ALM Brand fortsatte sin positiva trend och bidrog därmed positivt även denna månad. God utveckling sågs även för kredithanteringsbolaget Hoist Finance som under månaden emitterade nya seniora obligationer, därtill erhöll bolaget beslut om slutligt kapitalkrav vilket fram tills nu varit ett osäkerhetsmoment.

Därutöver sågs goda avkastningsbidrag från fastighetsbolag även denna månad, med god utveckling för obligationer från bland annat Castellum, Sagax och Balder

Fonden deltog under månaden i emissioner från Hoist Finance, Lantmännen, Electrolux Professional. Andelen penningmarknadsinstrument minskades något till förmån för ökad allokering till förretagsobligationer med rörlig ränta.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.