Förvaltarkommentar Coeli Likviditetsstrategi september 2023

Likviditetsstrategi steg under september med 0,54 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 3,67 %. De stigande marknadsräntorna, i synnerhet de längre, fortsatte att prägla marknadssentimentet under månaden som gick. Som så många gånger förr är mångas blickar på den amerikanska 10-åriga marknadsräntan som i skrivande stund tickat upp till 4,6 procent, nästan 50 baspunkter högre sedan i början av september. Utifrån ett svenskt perspektiv där vi fått vänja oss vid nattsvarta rubriker om det svenska tillståndet är det inte helt enkelt att förstå motståndskraften i den amerikanska ekonomin. Tillväxten i USA trummar på och även om arbetsmarknaden visat lite svagheter senaste månaderna ser det på det stora hela stabilt ut för de amerikanska hushållen.

Med det sagt, snabbt stigande räntor är sällan positivt för riskfyllda tillgångar och följaktligen har aktiemarknaden surnat till och kredispreadar på företagsobligationer har ökat något. Den nordiska företagsobligationsmarknaden, som präglas av kortare duration och därför lägre ränterisk, har inte påverkats nämnvärt av de stigande marknadsräntorna. Stigande marknadsräntor är naturligtvis inte positivt för sektorer såsom exempelvis fastighetsmarknaden, som ju är dominerande i Sverige, men mycket av den oron har redan prisats in i flertalet obligationer. Strategin framåt är att fortsätta hålla durationen kort i kombination med en väldiversifierad portfölj med fokus på bolag som kan hantera det högre ränteläget.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns det danska sakförsäkringsbolaget Tryg som under september kommunicerade att bolagets finansiella mål för 2024 ligger fast samtidigt som ett effektiviseringsprogram lanseras för att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig kostnadsnivå. Positiva bidrag kom även från fastighetsbolaget Balder efter att bolaget annonserat ett frivilligt återköpserbjudande för delar av bolagets efterställda obligationer. God utveckling sågs också för försäkringsbolaget Gjensidige som var i marknaden och emitterade nya efterställda obligationer.

På den negativa sidan återfanns främst fastränteobligationer i euro som påverkades negativt av des stigande marknadsräntorna.

Under månaden genomfördes ett flertal transaktioner som gemensamt syftar till att höja den genomsnittliga kreditkvaliteten på fondens innehav. Avyttringar företogs av obligationer från bland annat Vestum, Nordax Bank, Intrum och B2 Holding. Nyinvesteringar skedde i bland annat ICA Gruppen, AFRY och Hexagon, dessutom utökades innehaven av säkerställda bostadsobligationer.

Diagram Likviditetsstrategi

 

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.