Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond april 2024

Denna information är avsedd som marknadsföring.

Observera att informationen nedan beskriver andelsklassen (R SEK), som är en andelsklass som är reserverad för privata investerare. Placeringar i andra andelsklasser har i allmänhet andra villkor vad gäller bland annat avgifter, vilket påverkar andelsklassens avkastning. Nedanstående information om avkastning skiljer sig därför från avkastningen i andra andelsklasser.

Nordisk Företagsobligationsfond (Klass R) steg under april med 0,11 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,47 %. Under april smög, för första gången i år, lite mer volatilitet in sig i marknaden. Den ökade turbulensen på kreditmarknaden drevs i första hand av att inflationen i USA inte faller som många hoppats på utan har visat sig vara mer seglivad. Som en konsekvens fortsatte den amerikanska 10 åriga obligationsräntan resan uppåt för att i skrivande stund ligga på 4,57 procent. Amerikanska centralbanken underströk under sitt senaste möte att inflationen också visat sig vara mer ihållande, men höll det i alla fall för osannolikt att en höjning låg i korten. Marknaden prisar nu in en räntesänkning i USA först i december. Från den positiva sidan kan man notera att många bolag som nu rapporterat har kommit in starkt vilket understryker motståndskraften i ekonomin. Ska det positiva klimatet som inlett året hålla i sig vill vi se att inflationen i USA mjuknar framöver.

I Europa steg först kreditspreadar under månaden för att sedan falla tillbaka igen. Kreditspreadar på high yield i Europa ligger just nu på 312 punkter medan spreadarna på investment grade ligger på 54bp. Investeringsklimatet i den nordiska företagsobligationsmarknaden ser fortsatt positivt ut, inte minst för att det i snitt ges påslag på ungefär 200 punkter över europeiska high yield obligationer och ca 50 punkter över när det gäller investment grade. Den korta durationen med ett stort inslag av obligationer med rörlig kupong i Norden är attraktiv i rådande miljö där bolagen betalar höga kuponger samtidigt som räntesänkningar skjuts på framtiden. Med tanke på en osäker omvärld ser vi bäst investeringsmöjligheter i det s.k. crossoverområdet dvs motsvarande obligationer med kreditrating BBB / BB.

Obligationer från försäkringsbolaget SiriusPoint var återigen den största bidragsgivaren efter att i slutet av månaden ha presenterat en stark kvartalsrapport. Det underliggande resultatet förbättrades mot föregående år och bolagets strategiomläggning fortsätter att ge positiva effekter. Under kvartalet genomförde SiriusPoint en refinansiering av två obligationer vilket kommer att stärka bolagets solvensgrad avsevärt. God utveckling sågs även för obligationer från fastighetsbolaget CIBUS som rapporterade något stigande förvaltningsresultat samtidigt som värdet på bolagets fastigheter skrevs ned något. CIBUS har under inledningen av året refinansierat delar av sin obligationsskuld till förmånliga villkor, därigenom förlängs förfalloprofilen på bolagets skulder samtidigt som räntekostnaderna minskar.

Obligationer från Scatec, en leverantör av förnyelsebar elektricitet, steg i värde efter att bolaget rapporterat ett högre rörelseresultat än förväntat samtidigt som bolaget justerade upp sin prognos för helåret 2024. Efter ett par år med motvind för nya projekt till följd av kostnadsinflation och stigande räntor ser nu tillväxtutsikterna för Scatec väsentligt bättre ut. I kvartalet färdigställdes två solcellsparker som ökar den installerade kapaciteten med närmare 20% samtidigt som två nya projekt byggstartades.

Heimstaden AB bidrog också positivt med stöd av gruppens rörelsedrivande bolag som mot förväntan rapporterade stigande fastighetsvärden och god takt i privatiseringsprogrammet där lägenheter avyttras till hyresgäster.

Negativ påverkan på månadens resultat sågs främst Bayport vars obligationer handlas svagt sedan bokslutet presenterades i februari. Trots låga kreditförluster och måttligt stigande utlåning sliter bolaget med lönsamheten till följd av pressade marginaler på utlåningen och höga upplåningskostnader. Därtill påverkades resultatet generellt negativt av fastränteobligationer som föll något i värde till följd av stigande marknadsräntor.

Under månaden avyttrades obligationer från Assemblin och innehavet av oligatioenr från ViaCon minskades. Nyinvesteringar gjordes i bland annat Home Services Group (HSG). Med varumärken som Hemfrid och Veterankraft är HSG marknadsledande inom hushållsnära tjänster i Sverige. HSG uppskattas för dess stabila intäktsbas där huvuddelen av intäkterna kommer från abonnerande privatkunder. Bolagets strategi inbegriper att fortsätta konsolidera en mycket fragmenterad marknad.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://.coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vänligen observera att fondens förvaltningsbolag kan komma att besluta att säga upp de arrangemang som har gjorts för marknadsföringen av fonden i ett eller flera av de länder som har arrangemang för marknadsföring.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.