Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond februari 2023

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under februari med 0,64 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 2,79 %. Förhoppningar om fortsatt fallande marknadsräntorna stötte i februari på bakslag i kölvattnet av ökad oro för mer ihållande inflation. De korta marknadsräntorna är nu avsevärt mycket högre än de längre vilket brukar ses som en pålitlig indikator för stundande lågkonjunktur. Konjunkturen i såväl USA som Europa har dock visat mer motståndskraftig än vad många förväntat sig vilket också håller upp inflationsförväntningar och räntor.

För svenskt vidkommande ser det tuffare ut med oroväckande hög inflation (ex energi) som inte visar tecken på att ge med sig riktigt än. Med hög privat skuldsättning och en stor andel rörliga bolån få vi förbereda oss på sämre tillväxt i Sverige än i många andra länder.

Sammantaget fortsätter marknaden att skjuta räntetoppen högre och längre framför sig. I USA har räntetoppen flyttats fram till juli och förväntas i skrivande stund landa på 5,5 procent medan toppen i Europa förväntas landa på 3,75 procent.

Trots högre marknadsräntor höll riskfyllda tillgångar emot hyggligt väl under månaden. Kreditspreadar som tidigare rört sig i tandem med marknadsräntor var överlag stabila vilket skulle kunna ses som ett tecken på att rädslan för en stundande lågkonjunktur i USA och Europa börjar ebba ut.

Månadens största bidragsgivare var Castellum vars obligationer steg efter att bolaget annonserat en större, fullt ut garanterad, företrädesemission. Emissionen syftar till att stärka bolagets kreditprofil och ge utrymme för att fortsätta driva utvecklingsprojekt.

Obligationer från andra fastighetsbolag utvecklades också starkt med goda bidrag från bland annat Heimstaden AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden vars bokslutsrapporter togs emot väl av marknaden. SBB rapporterade över lag svagare siffror, vilket var i linje med förväntan. Samtidigt presenterades ytterligare tänkbara åtgärder för att minska bolagets skuldsättning. Tillsammans med de fastighetsförsäljningar som gjordes under hösten, som ännu inte fått full effekt, väntas bolaget under våren fortsatt uppfylla kraven för en bibehållen kreditrating. Förutom fallande tillgångsvärden uppvisade Heimstaden Bostad relativt stabila nyckeltal. Därtill annonserades en nyemission där befintliga ägare stöttar bolaget med nytt kapital i syfte att köpa tillbaka obligationer och minska utestående skuld.

Positiva bidrag erhölls även från (åter)försäkringsbolaget SiriusPoint efter att bolaget rapporterat en resultatförbättring under det fjärde kvartalet. Bolagets strategiska omläggning med mindre exponering mot återförsäkringsrisk fortsätter vilket väntas leda till mer stabil resultatutveckling under kommande år.

Negativ påverkan på månadens resultat kom främst från utbildningsbolaget YrkesAkademin. Bolaget tvingades under februari till en ny omförhandling av lånevillkoren med obligationsinnehavarna. Detta till följd av en ansträngd likviditetssituation och bleka utsikter för 2023 till följd av lägre efterfrågan på bolagets utbildningar från Arbetsförmedlingen.

Under månaden genomfördes nyinvesteringar i förpackningstillverkaren Billerud och Scatec, en utvecklare och producent av förnybar energi. Avyttringar skedde av obligationer från Corem och Catena, därmed minskas fondens exponering mot fastighetsbolag.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK0.64%2.79%-1.30%12.26%
     

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.