Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond januari 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) steg under januari med 2,14 %. Sedan årsskiftet har vi fått se fortsatt fallande långräntor i takt med lägre inflationsförväntningar i USA samt signaler om ett lugnare tempo på höjningarna från FED. I Europa har inflationen visat sig vara mer ihållande vilket innebär att ECB sett sig tvingade att fortsätta i högt tempo och med fortsatt hökaktig retorik.

Marknaden prisar nu in att amerikanska styrräntan toppar strax under 5 procent runt halvårsskiftet medan Europa och Sverige väntas toppa runt 3,50 procent.

De sjunkande långräntorna under januari resulterade i stigande riskaptit och i sjunkande kreditspreadar i såväl USA som Europa. I Europa uppgår spreadar på high yield i dagsläget till ca 370bp och på investment grade till ca 80bp. Nivån är något under det historiska genomsnittet vilket indikerar att marknaden i nuläget utgår från att en eventuell lågkonjunktur blir mild och hanterbar.

Även i Norden har riskaptiten och balansen i företagsobligationsmarknaden förbättrats. Utmaningarna i fastighetssektorn medför dock en högre riskpremie för nordiska bolag i allmänhet och svenska i synnerhet. Vår bedömning är att svenska bolag med lägre kreditkvalitet än investment grade får betala runt 1,5 – 2 procent mer än sina europeiska motsvarigheter vilket skapar tillfredsställande investeringsmöjligheter i detta segment.

Bland månadens största bidragsgivare återfanns fastighetsbolaget Balder vars obligationer fortsatte den positiva trenden efter nyemissionsbeskedet i december. Detta trots att kreditvärderingsinstitutet Moody’s under månaden meddelade att de fortsätter sin granskning för en eventuell nedgradering, slutgiltigt besked väntas efter att Balder redovisat sitt årsbokslut.

Även obligationer från kredithanteringsbolaget Intrum utvecklades starkt, bolaget presenterade en kvartalsrapport som ur ett kreditperspektiv var förhållandevis neutral. Intrum fortsätter att inkassera på förfallna fordringar över budget och portföljinvesteringarna bedöms ha gjorts med högre förväntad avkastning. Samtidigt lämnades utdelningen på en oförändrad nivå vilket försvårar den utlovade minskningen av bolagets skuldsättning.

Obligationer från Storskogen återhämtade under månaden en del av tidigare nedgång. Intresset för bolaget ökade efter att dess ledning vid ett investerarmöte uttryck visshet om att det kommer kunna hantera kommande obligationsförfall utan problem.

Bland de få bolag som utvecklades negativt återfanns bland annat Dometic som handlades svagt inför och efter kvartalsrapporten. Dometic mötte låg efterfrågan i kvartalet när flera kundsegmnet minskade sin lagerhållning vilket påverkade såväl omsättning som vinstmarginal negativt. Kassaflödet var dock starkt och bolagets skuldsättning var i det närmast oförändrad jämfört med föregående kvartal.

Under månaden byttes obligationer med relativt kort återstående löptid från Dometic och B2 Holding mot längre dito. Båda bytena bidrog till att höja förräntningstakten i portföljen. Därutöver ersattes efterställda obligationer från Ocean Yield med nyemitterade obligationer från SFL Corp, båda verksamma inom fartygsleasing.

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK2.14%2.14%-2.88%11.55%
     

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.