Förvaltarkommentar Coeli Nordisk Företagsobligationsfond juni 2023

Nordisk Företagsobligationsfond (Class R) backade under juni med 0,43 %. Sedan årsskiftet har fondandelsvärdet därmed ökat med 0,17 %. %. Månaden utmärktes av ökad geopolitisk osäkerhet i samband med Wagnerupproret i Ryssland. Att upproret avbröts lugnade, i alla fall kortsiktigt, marknaderna. Vad de mer långsiktiga effekterna blir är i skrivande stund högst osäkert.

I övrigt fortsätter penningpolitik och retoriken från världens centralbanker prägla riskaptiten på de finansiella marknaderna. Med undantag för AI-relaterade tech-bolag har det varit måttliga rörelser på världens börser och kreditspreadar har rört sig mer eller mindre sidledes under månaden. Långa marknadsräntor är mer eller mindre kvar på samma nivåer som i början på året. För även om inflationen har toppat och nu sjunker relativt snabbt fortsätter den hökaktiga retoriken från centralbanker. Att inflationen sjunker beror i huvudsak på fallande energipriser och mindre prisökningar på mat. Pandemieffekter såsom störningar i de globala leveranskedjorna är i princip helt borta och fraktpriser är tillbaka på nivåer som rådde för pandemin. Arbetsmarknaden fortsätter dock att vara stark främst drivet av en stark servicesektor. Det här gör sammantaget att konjunkturen är starkare än förväntat och även om vi är nära en topp kan det komma fler höjningar innan det är dags att skönja några räntesänkningar.

I Norden har det varit hög aktivitet på nyemissioner på såväl investment grade bolag som för bolag med lägre kreditkvalitet. Utmaningarna för många svenska fastighetsbolag kommer att bestå så länge vi har det ränteläget vi har. Med tanke på stora obligationsförfall kommande år och fallande fastighetsvärden behöver flertalet bolag öka takten när det gäller fastighetsförsäljningar och aktieemissioner för att stärka upp likviditet och balansräkningar. Med det sagt är ett negativt scenario i mångt och mycket inprisat i obligationskurserna och för långsiktiga placerare finns det också opportunistiska möjligheter.

Bland månadens större bidragsgivare återfanns konglomeratet Storskogen som förtidsinlöste en obligation efter att framgångsrikt ha genomfört en nyemission av nya fyraåriga obligationer. I samband med emissionen bekräftade S&P Storskogens kreditbetyg, dock fortsatt med negativa utsikter på grund konjunkturen kan komma att leda till försämrade nyckeltal. Obligationer från konsumentkreditbolaget 4Finance utvecklades också väl efter att marknaden tagit emot bolagets kvartalsrapport i slutet på maj. Positiva inslag såsom högre ränteintäkter och god kostnadskontroll balanserades stigande kreditförluster och lägre soliditet.

Den norska IT-konsulten Crayon gav också ett betydande bidrag till månadens resultat efter att en konkurrent till bolaget mottagit ett bud för att köpas ut från börsen. Medieuppgifter gjorde sedan gällande att även Crayon utforskade strategiska alternativ, inklusive en potentiell försäljning av företaget.

Obligationer från fastighetsbolag utvecklades svagt även denna månad med negativa bidrag från bland annat Heimstaden och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Heimstaden pressades på oro av att räntorna kommer att förbli ”högre under en längre period”. I ett sådant scenario kan värderingen av lågavkastande bostadsfastigheter komma under allvarlig press vilket i förlängningen skulle tvinga bolag som Heimstaden att minska sin skuldsättning avsevärt. SBB nedgraderades ytterligare två steg av S&P och har därmed ratingen BB-. I slutet av månaden meddelade SBB att exklusiva diskussioner inletts om att sälja de återstående 51 % av EduCo till partnern Brookfield. Affären beräknas bli klar i juli. Om transaktionen lyckas, skulle det sannolikt resultera i ett välbehövligt kassainflöde för SBB, vilket minska refinansieringsrisken relaterad till förfallande obligationer under 2023/24.

Under månaden deltog fonden i nyemissionen från Storskogen och obligationer från installationsbolaget Assemblin adderades till portföljen. Innehavet av obligationer från Nordax Bank minskades.


Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare  • På Coeli sedan 2022
  • 20 års erfarenhet i finansbranschen
  • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Gustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2009
  • Mer än 10 år i branschen
  • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.